Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-09-03 14:27 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
En planering om Ao Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Nu ska vi jobba med det spännande och intressanta området "Vikingatiden". Här får vi bl.a. lära oss om vikingaskepp, vikingafärder, vikingarnas tro och runstenar.

Innehåll

 

Planering av AO “Vikingatiden” år 4:

 

 1. Intro. av ämnet Historia via en tankekarta: 

“Vad har ni lärt er hittills i historia?” Gemensamt på tavlan alt. EPA

 

 1. Genomgång av hur vi ska arbeta:

 • Grundbok

 • Jag har en aktivitetsbok

 • Idéer från Lärarhandledningen

 • Filmer

 • PP

 • Bilder

 • Radioprogram

 

 1. (Gemensam tankekarta: “Vad vet vi om Vikingatiden?”)

 

 1. Utdelning av böcker via nummer i klasslistan + ant.bok A4 “Hi/Rel”.

 

 1. Vi kollar på Tidslinjen som finns på insidan av Grundboken och diskuterar.

 

 1. Kopiera och dela ut uppdrag 1 “Har du koll på tiden?”. Denna ska göras klart och därefter klistras in i ant.boken.

 

 1. Vi tittar på en film från Youtube “Vikingatiden år 800-1050 e.Kr” 11,21 min:

https://www.youtube.com/watch?v=x7s58R0SGlQ = Aktivt tittande!

https://www.filmoteket.se/magento/index.php/vikingarnas-tid.html film från Filmoteket 14,37 min

 

 1. Vi läser tillsammans igenom s.4-5 i Gb + reflektionsfrågan. 

Därefter så gör vi arbetsbladet “Vikingatiden”. Klara = Genomgång!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi
Kunskapskrav Matematik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Problem
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **i huvudsak** fungerande sätt
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **relativt väl** fungerande sätt
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **välfungerande** sätt
genom att välja och använda strategier och metoder med **viss** anpassning till problemets karaktär
genom att välja och använda strategier och metoder med **förhållandevis god** anpassning till problemets karaktär
genom att välja och använda strategier och metoder med **god** anpassning till problemets karaktär
samt **bidra till att formulera** enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
samt **formulera** enkla matematiska modeller som **efter någon bearbetning** kan tillämpas i sammanhanget.
samt **formulera** enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Problem, Resonemang
 • Ma
 • Ma
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Begrepp
 • Ma
Eleven har **grundläggande** kunskaper om matematiska begrepp
Eleven har **goda** kunskaper om matematiska begrepp
Eleven har **mycket goda** kunskaper om matematiska begrepp
och visar det genom att använda dem i **välkända** sammanhang
och visar det genom att använda dem i **bekanta** sammanhang
och visar det genom att använda dem i *'nya** sammanhang
på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
på ett **relativt väl** fungerande sätt.
på ett **väl** fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **väl** fungerande sätt.
Begrepp, Resonemang
 • Ma
 • Ma
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **enkla** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **utvecklade** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra **välutvecklade** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda **i huvudsak** fungerande matematiska metoder
Eleven kan välja och använda **ändamålsenliga** matematiska metoder
Eleven kan välja och använda **ändamålsenliga och effektiva** matematiska metoder
med *'viss** anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
med **relativt god** anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
med **god** anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
med **tillfredställande** resultat.
med **gott** resultat.
med **mycket gott** resultat.
Kommunikation
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **i huvudsak fungerande** sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **ändamålsenligt** sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt** och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
med **viss** anpassning till syfte och sammanhang.
med **förhållandevis god** anpassning till syfte och sammanhang.
med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation
 • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt **som till viss del för resonemangen framåt.**
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt **som för resonemangen framåt.**
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt **som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.**
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: