Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2020-09-03 14:58 i Ekholmsskolan Linköping
En områdesplanering för en mindre grupp. Området är samhällsekonomi och undervisningen är centrerad kring dialog och muntlig analys före eget läsande och besvarande av frågor.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Man brukar ju säga att "money makes the world go around". Under det här området kommer vi att titta närmare på vad det handlar om och hur ekonomi, politik och det egna hushållet hänger ihop.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här området är att du ska lära dig om hur samhället är uppbyggt runt olika typer av ekonomier samt hur pengar och politik påverkar varandra samhällelig och hur detta i sin tur påverkar och påverkas av individer.

 

Arbetssätt och undervisning

I samhällskunskapen arbetar vi omväxlande med läsning ur läroboken, diskussioner och genomgångar vid tavlan. Vi kommer också arbeta med att skriva stödord, korta sammanfattning och ibland lite längre analyser av det vi arbetat med.

 

Bedömning

Under det här kapitlet kommer dina kunskaper i ämnet att bedömas vid en större inlämning samt vid en mindre inlämning och vid ett kortare prov. Utöver detta kommer alla elever att regelbundet få chans att visa sina kunskaper och sin förståelse genom att delta i diskussioner i helklass.

Det som alla elever bedöms utifrån i samhällskunskapen är förmågan att utföra värderingar av samt se samband mellan olika företeelser. Det här handlar om att, utifrån området, se kopplingar mellan individer och samhälle samt beskriva olika strukturer med hjälp av korrekta begrepp modeller.

Exempel på det här är att se hur en individs privatekonomi är sammanlänkad med en nations ekonomi genom offentlig sektor, arbetsgivare och bankväsende. 

Uppgifter

 • Inlämning: Ekonomiska modeller

 • Prov Ekonomiskasystem

 • Inlämning: Ekonomi, privat och globalt

 • Klassrumsdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: