Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2A

Skapad 2020-09-03 15:37 i Rådmansö skola Norrtälje
Pedagogisk planering, Prima 2a.
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen arbetar vi med boken Prima Matematik 2A. Vi har gemensamma genomgångar och laborationer samt arbetar enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Kursplanens syfte

Tidsplan

Ht 2020

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna

 • ramsräkna och storleksordna tal -100
 • läsa och skriva tal-100
 • ordningstalen
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet
Kunna

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 327=300+20+7


De fyra räknesätten
Kunna

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder


Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Samband och förändringar
Kunna

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra
Kunna

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri
Kunna

 • avläsa klockan.
 • räkna ut tidsdifferens
 • formerna rätblock, kub, kon och pyramid
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka


Problemlösning
Kunna

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner
 • följa enkla instruktioner vid programmering
 • använda några symboler vid programmering

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning ex utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial ex 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Öva på att formulera räknehändelser.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. År svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar och spel.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima.

Skolverkets bedömningsstöd inom taluppfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: