Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning ht 2020: Pojkarna

Skapad 2020-09-03 18:54 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Arbete med boken Pojkarna av Jessica Schieffauer
Grundskola 8 – 9 Svenska
Identitet och genus är ämnen som tas upp i Jessica Shiefauers mycket starka bok Pojkarna. Här fängslas vi av såväl träffsäkra ordval och målande beskrivningar, om tre tonåringars inre resa mot insikter om sig själv och sin omgivning. En bra bok att läsa för alla som någon gång har funderat på vem de är och vem du egentligen vill vara.

Innehåll

Vi kommer under fyra veckors tid att läsa boken Pojkarna som en introduktion till temat identitet som kommer att genomsyra svenskämnet under detta läsår. Precis som vid förra bokläsningen kommer ni har läsläxor och bokdiskussioner på läxdagen - onsdagar. För att boken och diskussionerna skall bli intressanta är det viktigt att du verkligen går inför läsningen ordentligt. Under läsningen behöver du föra en slags läslogg i Klassanteckningsboken (OneNote) efter varje lästillfälle. I den skriver du kort, tre till fyra meningar, dina tankar om det du just har läst och förbereder din diskussionsuppgift. Läsloggen och boken har du sedan som stöd under gruppdiskussionerna.  

 

Diskussionerna kommer att ske i grupper om tre elever/grupp. Jag har delat in klassen i grupper om tre elever. Den grupp du har blivit tilldelad är den grupp ni skall jobba i under tre diskussionstillfällen. Första bokdiskussionen v. 37 har vi i helklass, därefter har ni gruppdiskussioner. Utöver läsningen och deltagandet i samtalet kommer var och en att ha en uppgift/roll under läsningen och diskussionerna. Alla i gruppen kommer i tur och ordning att få inneha de olika rollerna.

 

Diskussionsledaren

Förberedelser: skriv en kort sammanfattning av det ni har läst till denna gång och två frågor som gruppen skall diskutera. Inga ja och nej-frågor.

 

Under samtalet: inled med att kort sammanfatta läsningen till dagens diskussion, led diskussionen genom att presentera frågeställningarna, fördela ordet och ställ följdfrågor för att bredda och fördjupa innehållet i samtalet. Se till att gruppmedlemmarna rapporterar om sitt uppdrag. Avsluta diskussionen genom att sammanfatta det viktigaste som sagts.

 

Ord-och gestaltningsletaren

Förberedelser: leta upp tre till fem ord i denna läsläxan som du tycker är svåra, speciella, viktiga eller användbara. Ta reda på vad de betyder och skriv ner dem. Leta upp två till tre persongestaltningar i texten. Skriv upp sidnumret där gestaltningen finns. Skriv en motivering till valen.

 

Under samtalet: Läs upp ett ord i taget och låt diskutera vad det betyder innan du läser upp förklaringen. Berätta gärna varför du valde dem. Be gruppmedlemmarna utifrån sidnummer leta upp en persongestaltning i taget av de du har valt. Läs upp gestaltningarna för dem och fråga dem vad de tycker om dem. Därefter delger du kamraterna dina motiveringar.

 

Karaktärsgranskaren

Förberedelser: observera en karaktär i texten. Du väljer själv vilken. Skriv i form av stödord vad som händer med karaktären i avsnittet du har läst.  Beskriv hur karaktären är, alltså hur du uppfattar honom/henne. Ta ut citat ur texten där karaktären säger eller gör något som du tycker bekräftar din uppfattning. Kom ihåg att skriva sidnummer direkt efter citaten.

 

Under samtalet: berätta för gruppen om dina observationer. Fråga gruppmedlemmarna vad de tänker om karaktären. Delar de din uppfattning eller tycker de något annat? Be dem förklara.

 

Läsplanering Pojkarna av Jessica Schiefauer

Läsläxorna => onsdagar

V. 37             läs till sidan 51

V. 38             läs till sidan 97

V. 39             läs till sidan 147

V. 40             läs ut boken

 

 

Vecka

Läsläxa

Uppdrag

V. 38

Till sidan 97

Diskussionsledare:

Ord- och gestaltningsletare:

Karaktärsgranskare:

V. 39

Till sidan 147

Diskussionsledare:

Ord- och gestaltningsletare:

Karaktärsgranskare:

V. 40

Läst ut.

Diskussionsledare:

Ord- och gestaltningsletare:

Karaktärsgranskare:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bokdiskussioner

Läsförståelse

 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförsståelse
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: