Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vips år 1

Skapad 2020-09-03 20:14 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar med läs och skrivinlärning utifrån ett lustfyllt sätt. Stor vikt läggs vid läsförståelse. (VIPS)
Grundskola 1 Svenska
En natt knackar det på dörren till Vov Hotell. Nattportieren Otto öppnar dörren. Ingen är där. Men snart lägger Otto märke till en korg som står på trappan. Han lyfter på skynket i korgen och utbrister: - O!

Innehåll

Bedömning, kunskapskrav

Årskurs 1

Kunskapskrav i svenska:

Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Resonera

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisning:

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet VIPS, Vov hundhotell, där vi kommer att träffa olika hundar som bokar in sig på Vov Hotell. Varje hund har en bokstav i vårt alfabet.

Före varje bokstavsintroduktion läser läraren i en högläsningsbok som handlar om hundhotellet. Innan har vi gått igenom speciella ord som förekommer i texten och efteråt pratar vi om texten.

Efter det kommer vi att på olika sätt träna bokstaven och läsning i allmänhet, bl.a genom att jobba i arbetsboken, spåra bokstaven i salt, skriva på whiteboards, ”bygga” bokstaven, måla, pyssla, samla ord tillsammans, läsa tillsammans, skriva tillsammans, titta på film m.m.

Begrepp

Eftersom den här planeringen sträcker sig över två terminer är det väldigt många olika ord och begrepp vi går igenom. 

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: