👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/språk och kommunikation Vallmon 20/21

Skapad 2020-09-04 08:15 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
I rollen som språklig förebild är det viktigt att vara medveten om det kretslopp som sker när det kommer till värderingar, attityder, gemenskap, kommunikation och samspel. De samspel vi är i om dagarna påverkar våra värderingar och attityder. Och detta påverkar i sin tur vår kommunikation. Och hur vi kommunicerar påverkar de samspel vi är i, vilket skapar ett kretslopp av värderingar, attityder, samspel och kommunikation. Ur boken språklig förebild i förskolan av Karolina Larsson

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Goda och tillitsfulla relationer till barn och vuxna

En lustfylld, tillåtande och trygg miljö
En föränderlig miljö utifrån barnens intressen och behov

En vardag där man får använda sina kompetenser, lära sig av andra och där olikheterna sätter färgerna

En språkande vardag där alla tillfällen tas tillvara att lyssna in och använda alla sina språk, med leken som ett viktigt redskap

Litteraturens förtrollade värld och därigenom skapas sammanhang och utbytande av erfarenheter och perspektiv

 

 

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

 

Genom att lägga mycket tid på vårdnadshavarna vid inskolning skapar vi tillitsfulla relationer och genom det skapas trygghet hos barnen. Genom att vara glada engagerade och närvarande pedagoger som ger barnen tid att bli lyssnade på, gör roliga saker tillsammans och har respekt för barnens lek bygger vi ömsesidiga relationer och omtanke. Vi hjälper barnen att ta plats i leken och därmed få finnas i en social gemenskap 

Vi kommer arbeta med barnens planet och kompisböckerna för att på så sätt stärka barnens förmåga att argumentera och lösa konflikter m.m

Genom att vara trygga, glada, engagerade och närvarande pedagoger uppmuntrar vi barnen till att hitta egna lösningar på vardagsdilemman, vi har tillit till det kompetenta barnet,

Vi sätter namn på allt och använder ett nyanserat språk

Språklekar har en central funktion där samtliga barn ska ges möjlighet att utveckla ett rikt språk

Boksamtal med öppna frågor för perspektivbyte
Takk och bilder använder vi för att göra världen än mer begriplig
Genom vårt tema grodan och hans vänner kommer barnen få ta del av olika fantasirika och kreativa upplevelser. Karaktärerna i boken har vi knutit till läroplansmålen. 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi har en rödtråd med en plan men i den planen finns barnens synpunkter och infallsvinklar alltid med vilket gör att målet är inte det viktigaste utan vägen dit. Spontana lärsituationer tar vi tillvara och forskar vidare i tillsammans.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

23/11 utvärdering

Under hösten har vi förändrat våra miljöer ett par gånger för att vi har velat förändra lekar och att de yngre barnen behöver vara nära oss. Vi har sett att nya lekar tar fart. Plockar bort och tar fram material. Vi känner att vår barngrupp nu är trygg trots inskolningar utomhus och en annorlunda termin. Det är ofta små konflikter i gruppen där dom behöver vuxenstöd då väldigt många barn inte har språket av olika skäl. Vi upplever ändå  barnen empatiska och att de  bryr sig om varandra. Vi har försökt att vara flexibla inom strukturen då dagarna ibland varit oförutsägbara. Barnen har fått litteratur presenterad både läsning fysiskt och via Polyglutt. Vi ser att  barnen ofta hämtar böcker i den fria leken och läser för varandra. Barnen leker mycket av sina erfarenheter och dramatiserar vardagssituationer och använder sig själva som redskap i leken. Vi har inte hunnit med att arbeta med barnens planet utan använt kompisböckerna i vardagsdilemman.  Boksamtal och dialog kring böcker och filmer har gett möjligheter att se nya perspektiv. Vi har spelat språkutvecklande spel. Ambitionen är att kunna arbeta med barnens planet under våren.

 

23/4-21

Vi har en energifylld och rolig barngrupp. Vi försöker vara samtalspartners till barnen för att på så sätt utöka barnens ord och begreppsförråd. Vi erbjuder en text och bildrik miljö och läser och samtalar om böcker. Vi fördjupar dialog genom nyfikna frågor. Vi använder kroppsspråk och tecken som stöd. Under våren har många av barnet börjat intressera sig för tecken. Några av barnen visar ett intresse för skriftspråket och dess möjligheter. Vi försöker också ta tillvarata den rikedom som flerspråkighet är genom att benämna ord som barnen är nyfikna på. Vi finns nära barnen för stötta i språkets sociala del (pragmatik). 

14/6-21

Under våren har vi fortsatt vårt arbete med det socialasamspelet. En grund i det är naturligtvis språk och kommunikation. Bland annat har vi fortsatt jobba med tecken som stöd, detta tycker barnen är kul. Vi har läst enkla böcker och samma böcker med fördjupande samtal. Vi har försökt utmana alla barn utifrån vart dom är i sin språkutveckling. Vi har lagt mycket fokus på vardags situationer så som påklädning och matsituationen. Fördjupande dialoger kring barnens intressen och erfarenheter. Genom upprepning lär sig barnen ett situationsspråk. Vi använder det utvidgade språkbegreppet så som musik, skapande,dans, kroppsspråk mm. Vi uppmärksammar de olika språken som finns i vår barngrupp genom exempelvis sång. Vi har använt kompisböckerna när vi känt att något dilemma behövt bearbetas lite extra. Grodanböckerna och filmerna har vi använt till relationsskapande samtal. Vi ser ett tydligt att barnen tycker det är roligt med olika språk och dom använder ord dom lärt sig. Barnen testar varandra för att dom är väldigt trygga med varandra,vilken ibland leder till konflikter. Här behövs det vuxen närvaro. Barnen har fått verktyg att lösa konflikter och klarar det förvånansvärt bra.Barnen är empatiska och månar om varandra. Vi upplever att dom har en stor acceptans för varandras olikheter. Vi ger mycket tid till att låta barnen förklara sina intensioner och genom argumentation kan man påverka sin vardag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18