Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröns planeringsmall 20/21

Skapad 2020-09-04 09:20 i Förskolan Vita Huset Kristinehamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in planeringen och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

(Aktuellt för förskoleområde 3)

Tillgänglig utbildning:
Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att till godogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

Språkutveckling:
Förskolan ska öka barnets språkliga förståelse och förmågan att kommunicera i olika sammanhang.
Förskolan ska skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.

Matematisk utveckling:

Systematiskt KvalitetsArbete (SKA):
Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till likvärdighet och höjd kvalitet på utbildningen och undervisningen.  

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

Var är vi?

Höstterminen -20. Vi har en ganska stor barngrupp med barn i åldrarna 3-5. 

Vad och hur visar barnen intresse för?

Bygg och konstruktion. Rollekar. Skapande. Spel och pussel. Språk och matematik. Uteaktiviteter.

Vad har barnen för kunskaper idag?

Barnens kunskaper varierar. Barnen har kommit olika långt i sin utveckling, både med språk, matematik, motorik och förståelse. 

Var ska vi?

Vi önskar att barnen lämnar förskolan som trygga och starka individer. Vi önskar att vi utmanar barnen till en egen inre drivkraft att vilja lära och utvecklas som medmänniska. 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi kommer fokusera på språklig utveckling i första hand men även matematik och socialt samspel.

Hur utmanar vi?

Vi utmanar med vårt nya arbetsredskap Väpplarna, spel, ritningar, språklekar, symboler,

Vad är vår förväntade effekt?

Att barnen ska känna trygghet och vilja komma till förskolan. Att barnen ska känna glädje och stolthet för sitt lärande och våga hjälpa varandra, vara Fiffi-kompis.

Tillgänglig utbildning:
Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter. Miljön ska vara föränderlig efter barnens behov.

Språkutveckling:
Vårt mål är att stimulera barns språkutveckling till att kunna berätta, beskriva, argumentera, kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud, tänka lära och kommunicera i olika sammanhang. Vi ska möjliggöra att barn med annat modersmål än svenska har tillgång till alla sina språk. Att barn ska få kännedom om andra kulturer, språk och traditioner.

Matematisk utveckling:
Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem.

Systematiskt KvalitetsaArbete (SKA):
Personalen använder sig av planerings-, uppföljnings- och utvärderingsverktyget i Unikum. Dokumentation sker runt de prioriterade målen. Dokumentation/barndokumentation sker på både grupp- och individnivå.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi har skapat många rum i rummen där barnens olika intressen syns. Vi har en helt fantastisk skogsmiljö och närmiljö. Idrottshallen har vi tillgång till en gång i veckan. Vår utegård är i visst behov av renovering. 

Förhållningsätt?

Tillgänglig utbildning. Närvarande och uppmuntrande pedagoger, lågeffektivt bemötande. Tillgänglighetskartor. AKK.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Väpplarna, rim och ramsor, naturmaterial, spel och pussel. Bildstöd och mungymnastik för språkutveckling.

Barnens funderingar och frågor?

Vi har presenterat Väpplarna och barnen tyckte det verkade intressant och ser fram emot att jobba med dem. 

Vem gör vad och när?

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: