Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken; Språket och kommunikationen

Skapad 2020-09-04 09:24 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi har reflekterat över att barnen gärna lyssnar och tittar i böcker. Vi fokuserar på böcker inom normer och värden, som handlar om att hur man bemöter olika känslor så som orättvisor, rädslan, ilskan, glädjen osv

Innehåll

 

Syfte

 

Syftet är att barnen ska få ta del av kultur, natur, skapande, språk, matematik, digitala verktyg och normkreativitet. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens genom vårt värdegrundsarbete. Barnen får prova att vara producenter istället för konsumenter och även börja att förstå källkritik ( att allt vi ser inte är sant ).

 

Målkriterier/Arbetssätt

 

 • Vi har bokprat tillsammans med barnen runt de böcker vi läser.
 • Vi anordnar olika språkliga utmaningar ex. att berätta om en sak.
 • Vi uppmärksammar svåra ord i böckerna som vi reflekterar över i samband med lässtunderna och i samlingen. 
 • Vi använder vårt egen gjorda spel" Med andra ord" för att utveckla språkförmågan.
 • Vi använder oss av berättartärningarna för att utveckla språkförmågan.
 • Våra värdegrundskort finns med oss som samtalsunderlag för samlingsdiskussioner.
 • Vi kopplar ord och tecken.
 • Vi arbetar med hållbar utveckling - biblioteket, returpapper, skapa med återvinningsmaterial och tittar på "Barr och Pinne"
 • Vi arbetar med demokratibegreppet, där allas lika värde representeras.
 • Digitalt kommer vi att arbeta med bland annat Green- screen, Polyglutt och  Qr-koder, skapa miljöer med digitala inslag där barnen kan interagera

 

Dokumentation/Uppföljning

 

 • I reflektionsverktyg - våra dagböcker med barnens tankar. 
 • Unikum planeringar och reflektioner under våra reflektionstider.

 

Läs gärna Anna Tebelius Bodins artikel om ordförrådets betydelse: 

 

https://www.forskoletidningen.se/4-2020/ge-barnen-orden

 

Uppgifter

 • Att skriva en bok

 • Boksamtal - Dumma Boken

 • Intervju om läsning

 • Ordens betydelse

 • Känslan är din egen

 • Boken "Ett lamm till middag"

 • Boken "Alla får åka med"

 • Regler på Regnet

 • Musik/språk

 • Boken om Pricken

 • Programmering

 • Boksamtal - Kottens hemlighet

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: