Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna

Skapad 2020-09-04 11:23 i Björkliden förskola Flen
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö 18).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen finns barn i åldrarna 1-3 år som vi observerat ha stort intresse för Babblarna. Eftersom Babblarna är bekanta för alla barn är de ett bra inspirerande lekmaterial för våra barn. Musik, sång och rörelse är även något vi observerat som barnen har stort intresse för. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor med mera, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. 

Dadda - gillar naturkunskap och teknik.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.   

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. 

Gagga- gillar våra olika språk

Giggi- gillar kemi och fysik

Goggo- vår ekologiska babblare ser till att vi värnar om vår miljö

Sassa- gillar digital teknik

Sissi- gillar hållbar utveckling

Sosso- gillar traditioner och våra kulturarv

 

Alla barn deltar utifrån ålder och mognad i olika aktiviteter. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg samt på våra lärväggar inne på avdelningen och process skåp ute i vår hall

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Vi kommer under vår reflektions tid att följa upp arbetet löpande 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: