👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockan Normer och värden 20/21

Skapad 2020-09-04 13:12 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Syfte: Generativ fråga: Vår generativa fråga är, Hur känner jag? Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet, tillit till sin egna förmåga samt en förmåga att förstå och acceptera andra individer, att vi är lika och olika. Mål från läroplanen, - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: - Självständighet och tillit till sin egna förmåga. - Förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Normer och värden är en viktig del under hela läsåret och barnens vistelse på förskolan. Det är extra viktigt nu i början av en ny termin när vi ska möta upp de gamla och nya barnen .Vi kommer att arbeta med att barn och vårdnadshavare känner trygghet här på förskolan, att våra rutiner och verksamhet känns fortsatt trygg och rolig. Vi kommer uppmuntra barnen att tro på sig själva och sin egna förmåga, våga prova själva,visa empati och vilja att hjälpa andra. Vi kommer att arbeta med boken knacka på och våra kompisböcker.

Innehåll

 

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

Var är vi?

Nystart på terminen med en ny barngrupp. Alla ska lära känna varandra, våra rutiner, våra regler och förhållningssätt. Hur är vi mot varandra och vår miljö.

 

Vart ska vi? Utvecklingen hos barnen pågår när vi ser att barnen bryr sig om varandra och hjälper varandra i leken, vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger och sina kamrater här på förskolan. Målet når vi genom att prata om hur man är en bra kamrat, vi skapar små mötesplatser där barnen naturligt kan kommunicera och utforska tillsammans. Där får barnen undervisning i de sociala reglerna,samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Barnen får undervisning i att lära sig tolka varandra, integritet. Stopp min kropp.

 

• vi vill att barn och vuxna ska känna sig trygga.

• vi vill att alla ska känna sig respekterade i gruppen.

• vi vill att alla ska känna sig värdefulla

• det ska vara roligt att komma till blåklockan

• vi vill lära oss tillsammans.

. vi vill att barnen ska uppmuntras till att få en förståelse för följande begrepp, olika känslor som ledsen,glad och arg. Hjälpa, stopp, kan själv.

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

I vårt arbete med normer och värden utgår vi från det som står i läroplanen om normer och värden. Vi ska erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Vi pedagoger ska stötta,sätta ord på och uppmuntra till upptäckter. Vi ska ställa frågor och utmana barnen 

Vi fokuserar just nu på att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga här med oss på förskolan.

Vi anpassar oss och försöker tillgodose alla barns behov på bästa sätt, genom våra dagliga kontakter och under inskolningen för vi en dialog med vårdnadshavaren om vad just deras barn tycker om.

Under inskolningen lär vi känna varandra och sedan planerar vi verksamheten utifrån barnens intressen.

Vi delar oss i mindre grupper för att barnen ska få vara i ett mindre sammanhang.

Vi introducerar barnen för nya material och miljöer där vi kan utforska och lära oss tillsammans genom att vi är medforskande pedagoger. 

Startaktivitet: Vi utgår från boken KNACKA PÅ i vår planering, vi tänker oss att utveckla arbetet med boken under hela läsåret och bakom varje dörr kommer vi att kunna representera olika områden i läroplanen.

Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor och stötta dem i att vara en bra kompis, vi tränar samspel och kommunikation och lär oss att sätta oss in i andras situation. 

Vi arbetar i mindre fasta grupper, men även gemensamt ibland, god planering som vi delger barnen med bilder och tydliga instruktioner, men även fånga situationer som uppkommer i vardagen.

 

Pedagogernas förhållningssätt: Vi pedagoger ska vara närvarande, vi ska stötta, sätta ord på och uppmuntra till upptäckter, vi ska ställa frågor och utmana barnen.

 

Lärmiljöer/material? Vi skapar en lärmiljö där barnen får träna på sin självständighet som exempelvis påklädningssituationer, matsituationer. I samspel med andra är pedagogerna närvarande och stöttar i konflikter och dialoger mellan barn-barn. Kroppsspråk och verbalt kombineras för att utvidga förståelsen som exempelvis stopp- markeras med hand och säger stopp.

Verksamheten bygger på tydliga rutiner vilket gör att barnen ges förutsättningar att bli självständiga utifrån sin egna förmåga.

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Vi utvärderar när vårt fokus område är slut 2:a november. 

Vi har nått vårt ål när vi ser att den empatiska förmågan finns hos vardera barnen, att man visar förståelse för att man får vänta på sin tur, att man kan tycka på annat sätt en en själv, att man visar förståelse för "stopp".

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) 

 

Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18