Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a: Aritmetik, algebra och geometri

Skapad 2020-09-04 14:09 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Första planeringen i matematik 1a som kommer att beröra aritmetik, algebra, geometri och statistik. Notera att detta är en del av pilotprojekt i Unikum och jag håller på att lära mig Unikum.
Gymnasieskola Matematik
Konsten att räkna och förstå siffrors innebörd i olika situation är en förutsättning för att förstå och tolka många olika saker som händer i världen, stora som små. Varför ser reglerna i trafiken ut som de gör? Hur gör jag för att minska svinnet på min salong? Hur kan det vara vattenbrist i ett land som Sverige, någon måste ju mätt fel eller?

Innehåll

Varför läser vi det här?

En grundlig förståelse för taluppfattning, aritmetik och algebra är en förutsättning för att kunna gå vidare i sina studier i matematik. Med hjälp av en sådan förståelse har man också tillgång till ett verktyg för att tolka och förstå omvärlden med hjälp av statistiska modeller. I denna planering lägger fokus på just detta - att skapa förutsättningar för fortsatta studier i matematik och ge er ett verktyg som kan hjälpa er förstå, tolka och lösa problem i vardagslivet. 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

v37-43: Aritmetik & taluppfattning

v45-51: Algebra och geometri

 

Prov aritmetik v43

Prov Algebra & geometri v 51

 

 

 

Uppgifter

 • prov aritmetik

 • prov algebra & geometri

 • inlämningsuppgift statistik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  Mat  -
 • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  Mat  -
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: