Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och andra

Skapad 2020-09-05 10:52 i Björkåsskolan Grundskolor
Samhälle betyder att hålla samman. Du hör ihop med många människor t.ex. din familj, dina vänner och dina klasskompisar. Vi behöver hjälp och omtanke från andra människor, precis som vi vill kunna hjälpa andra. I gemenskapen med andra är det viktigt att du får vara den du är. Vi är inte lika utan ser olika ut, tycker olika och har olika egenskaper. Det är bra och vi har rätt att vara olika. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta kring: -familjen och dess roll -vänskap -mobbing -skolans roll förr och idag -jämlikhet och jämställdhet -etik och moral
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi Samhällskunskap Religionskunskap
Utan vänner och kompisar skulle dagarna vara ganska trista. Nästan lika trist skulle det vara om alla var precis lika och tyckte lika. Att få tycka olika och vara den man vill är beståndsdelar i en demokrati. Samhälle betyder att hålla samman i en gemenskap och du hör ihop med många människor på olika sätt. Hur skapar vi ett samhälle där vi fungerar bra tillsammans och där vi tillåter varandra att vara olika? Under veckorna 35 - 41 kommer vi att arbeta med värdegrundsarbetet "Jag och andra".

Innehåll

Innehåll

Du hör ihop med många människor t.ex. din familj, dina vänner och dina klasskompisar. Du behöver hjälp och omtanke från andra människor, precis som du vill kunna hjälpa andra. I gemenskapen med andra är det viktigt att du får vara den du är. Vi är inte lika utan ser olika ut, tycker olika och har olika egenskaper. Det är bra och vi har rätt att vara olika. Under värdegrundsarbetet kommer du stimuleras att reflektera över olika livsfrågor, din identitet och ditt etiska förhållningssätt. Du kommer ges förutsättning att utveckla en personlig livshållning och förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Du kommer ges möjlighet att utveckla beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgivning.

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta kring:

 • barns olika livsvillkor
 • identitet
 • mobbning
 • allas lika värde
 • stress och press
 • kärleken är fri

Arbetssätt

Ett par gånger per vecka kommer skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska komma till klassen för att leda någon form av gruppaktivitet. Övriga lektioner under veckorna kommer så långt det är möjligt kopplas till veckans tema. Vi kommer ha grupp- och parövningar samt enskilt arbete. Vi kommer läsa och arbeta med olika slags texter samt se filmer som kan kopplas till veckans tema. Du kommer att utveckla och träna på att visa följande förmågor.

 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter
 • reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar, rätt och orätt
 • kommunicera i tal och skrift
 • analysera texter och filmer

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • genomföra arbetsuppgifter (muntligt och skriftligt) 
 • engagera dig vid gemensamma aktiviteter
 • använda relevanta begrepp och resonera kring dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6

Matriser

Re Sv Sh Ge SvA
Mall matriser

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra rätt. Använda etiska begrepp.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det innebär att göra rätt. Du förstår i viss mån innebörden av de etiska begrepp vi använt och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det innebär att göra rätt. Du förstår innebörden av de etiska begrepp vi använt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du gör reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det innebär att göra rätt. Du förstår innebörden av de etiska begrepp vi använt och kan använda dem på ett välfungerande sätt i ett sammanhang. Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Uttrycka åsikter i vissa samhällsfrågor.
Du kan uttrycka enkla åsikter i samhällsfrågor som vi diskuterat.
Du kan uttrycka utvecklade åsikter i samhällsfrågor som vi diskuterat.
Du kan uttrycka välutvecklade åsikter i samhällsfrågor som vi diskuterat.
Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du känner till innebörden i de mänskliga rättigheterna.
Du känner till innebörden i de mänskliga rättigheterna och kan redogöra för deras betydelse.
Du känner till innebörden i de mänskliga rättigheterna och kan utförligt redogöra för deras betydelse och ge exempel på hur de kränks eller främjas i olika delar av världen.
Visa förståelse för andra människor och ha förmåga att leva sig in i andras situation
Du kan se och förstå att människor är olika och har andra åsikter än du. Du kan till viss del leva dig in i hur andra människor känner och tänker.
Du kan se, förstå och acceptera att människor är olika och har olika åsikter. Du respekterar detta genom att lyssna och försöka ta till dig andras tankar och åsikter och värdera dem.
Du kan se, förstå och acceptera att människor är olika. Du respekterar detta och beter dig öppet och respektfullt mot dina medmänniskor.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Reflektera över hur individer formas, förändras och samverkar. Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: