👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs år 3

Skapad 2020-09-05 18:53 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Med hjälp av olika typer av texter så som skönlitteratur, faktatexter, dikter, tidningsartiklar med mer kommer vi under årskurs 3 fördjupa våra kunskap i det svenska språket.

Innehåll

Läs

Vad ska vi arbeta med?

 • använda olika lässtrategier
 •  läsa skönlitterära böcker anpassad till åldern
 •  redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar   
 •  intensivlästräning med Lexplore
 •  läsa "mellan raderna" och dra slutsatser
 • kritiskt granska olika texter

Hur ska vi arbeta?

 • lyssna på sagor, dikter
 • läsa böcker, både enskilt och för kompisar
 • läsa din skrivna text
 • diskutera och svara på frågor om innehållet i lästa texter av olika slag
 • redovisa handlingen i en kapitelbok muntligt
 • söka på internet

·     Hur ska du visa att du lärt dig?

 • delta aktivt i läsningen samt i diskussioner
 • läsa upp skönlitterär text, faktatext och instruerande text
 • återberätta innehållet i den lästa texten
 •  läsa olika sorters texter med flyt

Tala och lyssna

Vad ska vi arbeta med?

 •        delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt
 •        intervjua en kompis
 •        redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord

Hur ska vi arbeta?

 • lyssna och följa med i texten när kompisen läser
 • berätta och diskutera upplevelsen av läsningen tillsammans
 • kooperativt lärande

Vad ska du lära dig?

 • argumentera
 • att bli en god lyssnare
 • tala inför en grupp

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • delta aktivt i samtal 
 • lyssna på dina kompisar 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3