Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lindens Paviljonger

Skapad 2020-09-07 08:30 i Lindens Förskola Norrtälje
Förskola
Generativ fråga: "Får jag göra vad jag vill?" Varför är det viktigt för barnen? Syfte: För att skapa en förståelse för ett fungerande samhälle, om hur allt hänger ihop. Och alla kan göra något men ingen kan göra allt.

Innehåll

Var är vi?  

Vi är i startgroparna med en ny barngrupp bestående av barn från olika avdelningar och vi är på väg att lära känna varandra och bygga nya relationer. Det vi har observerat är att barnen i den fria leken leker en form av herre på täppan med mycket brottning och fasthållning vilket leder till att någon alltid blir ledsen i förlängningen. Det vi vill är att barnen ska bli medvetna om sin delaktighet, och att vad de gör eller säger spelar roll. Det vi kunde avläsa i kvalitetsrapporten var efterfrågan hos vårdnadshavarna om hur vi arbetar med vårt uppdrag. Ett utvecklingsområde som vi kommer att fokusera mer på då är att informera vårdnadshavarna om hur vi arbetar med vårt uppdrag, det genom att ha en fungerande dialog samt att informera om vårt syfte och mål i Unikum. Då ämnesområdet Normer och Värden  redan var bestämt, fanns det inte utrymme för att barnen skulle få möjlighet att påverka ämnesområde,  det vi kunde observera vad barnen intresserade sig för i den fria leken var hur de förhöll sig till varandra. Och det vi såg var inte hållbart för varken barn eller för miljön.  

 

En hållbar utveckling kan uppnås genom att människan tar hänsyn till naturen och varandra, därför väljer vi att barnen  ingår i små grupper för att få en möjlighet att göra sin röst hörd, gynna dialogen i samspelet mellan barn/pedagoger och minska konflikter i den lilla gruppen.

Samlingen sker i i den stora gruppen men efter den har barnen fasta grupper med en tillhörande pedagog. Vi arbetar med samma ämnesområde i två månader, därefter har vi ett nytt fokusområde. Vårt fokusområde nu är Normer och värden då mycket handlar om hur vi förhåller oss till varandra, vår miljö och material.  

 

 

 

Vart ska vi/ mål?

 

 

 

Vi vill att barnen ska uppleva allas lika värde och få en förståelse för det demokratiska samhället, både när det gäller rättigheter och ansvar inom alla ämnesområden. Oavsett om det gäller matematik eller naturkunskap så handlar det om att förhålla sig till olika regler för att i förlängningen skapa en förståelse för det demokratiska samhället. Därav den generativa frågan "får jag göra vad jag vill?" det jag gör kan påverka min situation, i alla sammanhang. Slänger jag skräp i naturen då får det konsekvenser för naturens mångfald, väljer jag att inte lyssna på någon kanske jag missar något som är av vikt för mig eller för min kompis.

 

Nytt fokusområde från och med 20201012 Blir Språk och kommunikation

- Vi arbetar med "före Bornholmsmodellen" på ett lekfullt sätt, då barnen får möjlighet att utveckla en förmåga till inlevelse, samarbete, problemlösning och förmåga att fantisera, kommunicera och tänka.

 

 

 

 

 

Hur gör vi? 

-barnobservationer

-reflekterande samtal

-styrda aktiviteter

-öppna frågeställningar

-skapa förutsättningar för att barn ska uppleva allas lika värde

-ha en öppen dialog med vårdnadshavare

-utvärdera efter en månad 

 

 

 

 

Startaktivitet:

Läsa böcker som behandlar olika ämnen som kan utveckla en förståelse för olika livsvillkor. 

Vi skapar aktiviteter för att barnen ska lära känna varandra i olika situationer. 

Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta, ha ett trevligt klimat, ha ett trevligt språkbruk mm. 

Vi utformar miljön utifrån vad barnen visar intresse för.

 

 

 

 

 

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Pedagogerna ska vara närvarande och ha ett stöttande, engagerat och ett nyfiket förhållningssätt. Du ska vara en god förebild och vara bekväm med det du presenterar.  Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 

 

 

 

 

Lärmiljöer/material? 

Miljön ska vara föränderlig, inspirerande och väcka lust till att utforska både miljö och material.

Materialet ska vara tillgängligt, för att barnen ska känna sig delaktiga i valet av materialet, ha ett reellt inflytande om vad som ska göras och hur.

 

 

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Under reflektioner som är en gång i veckan stämmer vi av om hur det går och vilken respons vi har fått från barnen och hur vi ska gå vidare. Genom samtal, analyser/diskussioner med barnen och genom observationer kan vi få syn på barnens lärande och se hur förförståelsen utvecklas. Scaffoldingstöttande pedagoger. 

 

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

 

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

 

 

 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

 

 

 

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18

Matriser

Normer och värden

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

När barn bjuder in andra i lek och samtal. När barn försöker lösa konflikter. När barn försöker läsa av kompisars känslor och önskemål.
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

När barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av- och påklädning När barn hämtar en vuxen om en kompis behöver hjälp När barn klappar/tröstar en kompis som är ledsen När barn vågar visa eller berättar hur de känner När barn väntar på sin tur När barn gör och säger förlåt När barn använder stopphanden eller säger stopp
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

När barn funderar kring relationer, orättvisor och rättvisor, När barn funderar
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

När barn visar förståelse för varandras olikheter. När barn visar i lek och samtal att de är medvetna om olika familjekonstellationer. När barn är medvetna om olika högtider
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

När barn värnar om växter och djur i närmiljön När barn plockar undan saker som de använt ute och inne. När barn är rädda om materialet När barn visar intresse för hållbar utveckling
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: