Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokattens pedagogiska planering HT 20

Skapad 2020-09-07 13:42 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

 

På Körsbäret betyder det:

 

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

 

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

 

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

 

Öppenhet är grunden för normer och värden

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

 

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

 

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

 

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

 

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

 

1. Var är vi? (Nuläge)

Vi är ett nytt arbetslag på fem pedagoger (en resurs på 75 % för ett barn).
Barngruppen till hösten kommer vara 20 barn, utav fyra nya från småbarn och en från en annan förskola. Vi lägger fokus på att få en bra struktur för barn och vuxna. Det vill säga att vi delar in barnen i tre grupper och jobbar utifrån det. Vi har några barn som behöver särskilda rättigheter. 

2. Var ska vi?

* Att bygga upp ett förtroende, tillit, trygghet till barn och vårdnadshavare och våra nya kollegor 
* En bra trivsel på förskolan.
* Ha ett bra bemötande mot alla. 
*Lyfta det positiva när vi träffas.
*Ge barnen möjlighet att göra sin röst hörd (demokrati) 
* Vi vill att barnen ska känna till våra rutiner 
* Ta vara på barnens nyfikenhet. 

* En fin gemenskap bland både vuxna och barn, där vi alla lyssnar in varandra, möter varandra, hjälper varandra och stärker varandra.

3 Hur gör vi ?
* Vi jobbar i våra grupper med färre barn i dem
* Vi samtalar med dem
* Vi är närvarande när de leker
*Ger barnen delaktighet i sin vardag

* Vi låter barnen rösta i olika sammanhang. 
*  Använder leken som ett redskap. 

* Använder oss av Takk i vardagen.
* Förnya oss i bildstöd (widget)

* Väljer böcker utifrån de mål som vi arbetar mot. 

* Vi inkluderar barnen i hur de vill ha våra lärmiljöer. 

* Vi har tankar i hur vi skapar och utvecklar våra lärmiljöer.

* Lyssnar in barnen.

4. Hur blev det ?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: