👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SIKELVINGEN Normer och värden 2020/2021

Skapad 2020-09-07 13:54 i Sikelvingen Mariestad
Förskola
Målformulering: Förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger hjälper och stöttar barnen i konfliktsituationer.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

 

 

Vart ska vi? (Delmål)

 

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

 

 

 Förra året hade vi som mål att skapa en gemensam samsyn och strategi för HUR vi pedagoger stöttar barnen och vilka FÖRMÅGOR och STRATEGIER vi skulle rusta barnen med för att själva kunna hantera konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Vid utvärderingen insåg vi att vi inte arbetat aktivt med målet men vi ser att vi ändå

 

arbetar dagligen med att hjälpa och stödja barnen att bearbeta konflikter och reda ut missförstånd som uppkommer i lek och aktivitet.

Några avdelningar arbetar mer kontinuerligt och aktivt med förskolans trivselord låna, tillsammans, byta, vänta, titta, turas om, hjälpa och stopp.

 

Vi tror att om barnen lär sig använda och förstå innebörden av våra trivselord arbetar vi mot läroplanens mål att

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·       Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

·       Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”.

 

 

 

 

 

 

 

Vårt mål är att förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger hjälper och stöttar barnen i konfliktsituationer.

 

Pedagogerna i utbildningen ska använda sig av enhetens trivselord för att utveckla barnens förmåga att själva hantera konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (demokratiskt samhällsperspektiv)

 

Använder vi oss av samma ord och strategier på hela förskolan så bidrar det till ett gemenast förhållningssätt och trygghet.

 

 

 

 

·       Alla pedagoger ska kontinuerligt och aktivt använda sig av trivselorden och innebörden av dem i arbetet med barnen. Orden är; låna, tillsammans, byta, vänta, titta, turas om, hjälpa och stopp. Vi ska även använda vi oss av tecken (TAKK) för dessa ord.

·       Regelbundna diskussioner kring detta i arbetslagen på avdelningarna

·       Reflektionsfråga i veckoreflektion

·       Ämnet ska vara en stående diskussionspunkt i möten med den pedagogiska utvecklingsgruppen.

·       Pedagogerna ska planera utbildningen/undervisningen så att barnen ges möjlighet att ingå i olika gruppkonstellationer i lek och aktivitet för att på så sätt ges möjlighet att öva på turtagning, att kompromissa

 

 Pedagogerna uppmärksammar barnen på och hjälper dem att sätta ord på och beskriva sina och andras känslor. 

 

Koppla läroplansmål;

2.1 Normer och värden

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·       Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

·       Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”.

 

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

Är undervisningen tillgänglig för alla ban??

 

Stödfrågor månadsreflektion

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig i min undervisning?

Stödfrågor för utvärdering och analys

Slutanalys för enheten 20/21

Resultat

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys

I analysen utgår ni från enhetens halvårsanalys, handlingsplanen och avdelningarnas utvärdering och analys, ev förskole enkätens resultat.

I analysen ska ni också ta med resultatet av det förebyggande och främjande arbete i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Hur blev det? Hur uppnåddes målet? Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig, utvecklat och hur har det bidragit till barnens förmåga att själva hantera konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev? Vad bidrog till att vi nådde målet (eller inte nådde målet)?

Vilka val har vi gjort och varför? Har vi följt handlingsplanen?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter-skillnader?

Vad är framgångsfaktorerna?

 

Utvecklingsområden

Hur går vi vidare? Nya delmål/utvecklingsområden?

 

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18