Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Doodo / Värdegrund

Skapad 2020-09-07 14:29 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

Undervisningsplan Doodo/Värdegrund 

- Doodo hälsar på under samlingen två gånger i veckan. Första gången presenterar sig Doodo genom att i tur och ordning hej till alla barnen i samlingsringen. Doodo skickas runt till alla, säger deras namn erbjuder en kram. ”Jag heter Doodo och jag tycker om att vara en kompis och att leka” ”tycker ni om att leka?” ”Vad är en kompis” är frågor som Doodo ställer.  En pedagog antecknar barnens svar. Utefter det barnen uttrycker fortsätter Doodo att prata om vänskap och visar TAKK tecken för att leka och kompis.

- Dockteater. Under samlingar spelar vi teater med Doodo och andra Babblare med olika tema i fokus: leka tillsammans, dela med sig, hjälpa varandra, säga stopp, trösta, vänta på sin tur, lyssna på varandra. TAKK tecken för de olika teman visas och Doodo ställer frågor till barnen under och efter teatern: ex ”Vad ska Doodo göra nu?” Detta för att uppmuntra till barnens egna lösningar på de olika situationerna som handdockorna gestaltar. Pedagog dokumenterar det barnen säger och ger uttryck för under och efter teatern. Handdockorna finns sedan tillgängliga i miljön så att barnen kan använda dem i sin lek och vi kan fortsätta att applicera de olika teman i konkreta situationer. 

- Doodo följer med hem. Varje fredag får ett barn ta med Doodo hem. Runt Doodos hals hänger en uppgift:  att Doodo vill leka något roligt eller hjälpa till med något hemma hos barnet under helgen (en kort beskrivning av vårt projekt) Vårdnadshavarna ombeds att fota en sådan händelse eller beskriva den med ord. På måndags samlingen berättar Doodo vad han varit med om under helgen. På detta sätt hoppas vi att involvera vårdnadshavarna i projektet. 

- Doodo introducerar två nya sånger med tema vänskap som vi sjunger tillsammans under samlingen. 

- Doodo har med sig böcker om vänskap och om känslor till samlingen (befintliga böcker på avdelningen som valts ut till projektet och som sedan även läsas under andra tider på dagen) Pedagog fångar upp barns reflektioner och antecknar vad de säger. 

- Känslokort. Doodo har med sig illustrerade bilder av olika känslouttryck. Han visar dessa under samlingen och barnen uppmuntras att med egen mimik tolka uttrycket (ex. Förvånad, blyg etc.) Dessa känslokort sätts sedan upp bredvid spegeln vid diskbänken. Barnen kan då själva titta på ett känslouttryck, försöka tolka det och se sig själva. Vi pedagoger uppmuntrar barnen genom att tillsammans med dem spegla oss och sätta ord på våra uttryck.

- Vi sjunger en för barnen välkänd låt på olika sätt (förslagsvis blinka lilla stjärna). Vi sjunge den argt, ledsna, glatt etc. Detta blir ett sätt att med fantasi dramatisera olika känslouttryck och uttrycka känslor med rösten. Doodo frågar barnen ”hur ska vi sjunga nu?”

- Barnen hjälper Doodo. Doodo berättar på samlingen att han är ledsen, han har. tappat alla sina blåa saker. Barnen får till uppgift att leta upp blåa saker på avdelningen (sortera efter färg, uppmärksamma likheter) Denna aktivitet utförs även utomhus genom att vi pedagoger gömt blå hjärtan på gården (uppmuntra rörelse och att lösa en uppgift tillsammans). Vi pedagoger möjliggör att alla barn är delaktiga och bidrar till att lösa uppgiften.

- Tillsammans skapar vi ett stort hjärta av barnens handavtryck.

- Vi fotograferar spontana vänskapshandlingar mellan barnen när de exempelvis hjälper varandra, delar med sig etc. Dessa fotografier sätter vi inne i handavtrycks hjärtat. Dessa fotografier ska sitta på en sådan plats att det möjliggör en fortsatt dialog mellan barn-barn och pedagog-barn.

- Komma överens/dela/lyssna i rörelse. Doodo bjuder med en grupp barn till rörelserummer (ca 6 barn/grupp) pedagogerna lägger rockringar (eller andra cirklar på golvet) Medan musiken är på rör sig barnen fritt i rummet. När musiken tystnar ska barnen ställa sig i en cirkel. Musiken sätta på och samma sak upprepas, men för varje gång tas en cirkel bort. Barnen måste nu dela fler och fler på samma cirkel. Detta blir en sanmarbetsövning samtidigt som barnen aktivt behöver lyssna till om musiken tystnar. Alla ”vinner” tillsammans när alla får plats i cirkeln. 

- Vi övar på att vara tysta och lyssna. Doodo gömmer en tickande väckarklocka på avdelningen. Barnen får i uppgift av Doodo att tillsammans leta efter ljudet och för att höra ljudet behöver vi vara tysta och smyga. 

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vänskap, kompis, leka, dela med sig, vänta på sin tur, lyssna på varandra, komma överens, trösta, säga stopp och stop tecknets betydelse (verbalt och TAKK)

Känslor och känslouttryck, ledsen, glad, arg etc. Både verbalt, TAKK samt gestaltas med kropp och ansikte.

Alla barnens lika värde, delaktighet och rättigheter ska lyftas. Berätta inför grupp, stå i centrum och bli lyssnad på. Lyssna på den som står i centrum. Konfliktlösning, konfliktbearbetnig, inlevelse, samarbete och perspektivbyte. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Samtliga pedagoger på avdelningen deltar och projektet följs upp och förs vidare under arbetslagets gemensamma reflektionstid varannan vecka.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan och mobilkamera, observerar det barnen säger/gör,. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen eller aktiviteten dokumenterar. Vi dokumenterar det gemensamma men även individuella lärprocesser. 

Samtliga inplanerade aktiviteter med Doodo fotas för att beskrivas i lärloggar som skickas digitalt till vårdnadshavare via Skolplattformen. Lärloggarna skrivs även ut med bilder och sätts upp på projektväggen i hallen, så att barnen själva och tillsammans med pedagoger kan kan återvända till aktiviteterna.

Det stora Doodo hjärtat sätta upp på projektväggen tillsammans med barnens dokumenterade ord om vänskap och fotograferade vänskapshandlingar. Detta så att vi tillsammans med barnen kan återvända till deras egna ord och handlingar i det gemensamma. 

Det barnen ger uttryck för och de vi ser genom reflektion ligger sedan till grund för hur vi fortsätter projektet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: