Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pinnkottarna planering 3

Skapad 2020-09-07 16:14 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Planering 3

1. Gör en planering kring hur ni nu kommer att gå vidare med ert projekt. Formulera ert projektval här: 

Vi har under workshopperioden sett spår av vad vi tidigare arbetat med i Pinnkottarna, vi kan se hur barnen både refererar till parken men även hur de använder sina kroppar/ förhåller sig när vi är tillsammans i parken. Fysisk aktivitet är en disciplin som flera av de äldsta barnen relaterar till parken och hur de försöker arbeta tillsammans som grupp. Vi tänker att vi fortfarande behöver ha en förankring vidare i relationen till parken, både för de äldsta barnen i gruppen som har erfarenheter knutna till platsen men även för våra nya kompisar, vi behöver tillsammans bygga en "ny" relation till platsen och utifrån den relationen kan vi då koppla på undervisningen. Det vi har sett hittills under workshopen är att det finns många många spår från tidigare projekt men ett nytt spår som blivit synligt är tyngd/känsel/taktilt vi ser i vattenleken hur barnen med hjälp av stenar provar dess densitet, det är de tyngre materialen som haft störst dragningskraft hittills, i parken och i ateljén kan vi se spår av känsel och det taktila utifrån de taggiga kastanjerna, visa barn håller dem och säger aj aj aj när vi sedan lägger på ytterligare egenskaper till naturmaterialet så som taggig, rund, sfär så ser vi hur barnen får ytterligare ord att sätta i ett sammanhang och hur de provar använda dessa, kastanj taggig, titta taggig. Vi ser att barnen börjar bli mer intresserade av att titta nära, både på varandra men även material kring dem. Vi tänker nu till projektstarten att vi kommer lägga till förstoringsglas till våra projektsituationer, detta för att få barnen att titta ännu närmre på naturen. Med hjälp av förstoringsglasen samt USB-mikroskopen ges barnen möjlighet att närstudera naturen, de levande organismer som finns i naturen samt även en ytterligare dimension kring små små detaljer. Dessa detaljer väcker barnens intresse och skapar vad filosofen John Dewey kallar för förutsättningar för lärande. Med hjälp av Praktisk Epistemologisk Analys (PEA), det vill säga en analys av hur barnen med hjälp av språket, kroppen och de kringliggande faktorerna så som miljö och material förändrar och fördjupar sitt kunnande av naturvetenskap, hållbara relationer till världen, värden och varandra. 

 

 

     2
. Beskriv hur ni startar upp ert projekt:

Uppstarten för projektet tänker vi delvis handlar om att lokalisera vilka verb som blir undersökningsbara kopplat till barnens intresse, vilka ord kan vi finna och hur kan vi använda dessa för att lägga grunden för de olika undervisningssituationerna som barnen i Pinnkottarna kommer att möta. Vi kan redan se hur vissa ord som barnen stött på under workshopen fått konsekvenser kring hur de börjar testa dessa och sätta dem i olika kontexter, en tanke kring att undervisa ur ett naturvetenskapligt didaktisk perspektiv är att starta kring en laborativ undervisning. Den laborativa undervisningen ger dels barnen möjlighet att prova söka lösningar, möjligheter och lära känna olika typer av material men en laborativ undervisning hjälper även barnen att forma grunden för naturvetenskaplig litteracitet. Detta för att lägga grunden för att själva skapa en relation till naturvetenskapen och stärka barnen i att själva vara delaktiga i sökandet av kunskap. Forskning visar att om barn själva får vara med i dessa processer i undervisningen och lär sig olika strategier/metoder inom ämnet naturvetenskap ges barn en bättre möjlighet att själva ta ansvar för och en ökad känsla av att kunna påverka. Detta i relation till hållbara relationer tänker vi blir en viktig del i våra didaktiska och metodologiska val för undervisningen. Vi har valt att fortsätta med närstudier av naturen för att detta ger barnen dels ytterligare ett språk/sätt/disciplin att komma närmre naturen, det hjälper oss även att med hjälp av digitaliteten ge barnen makt över vad de önskar arbeta vidare med. 

3. Formulera ert projektuppdrag här: Skicka ut ert projektuppdrag till era familjer.

Vi tänker att Pinnkottarnas projektuppdrag denna termin kommer handla om att hjälpa barnen att fortsätta komma nära naturen. Vi önskar att barnen i gruppen få med sig en lupp/ ett förstoringsglas till förskolan, dessa som vi kan öronmärka till våra undervisningssituationer och som även får följa barnen mellan olika aktiviteter och som sedan får bli den röda tråden emellan undervisningssituationer, hem/förskola. 

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: