Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror - ett projekt om superhjältarna i stacken och livsviktiga frågor om styrka, mod och identitet

Skapad 2020-09-08 10:58 i Regnbågens förskola Hofors
Förskola
Vi fördjupar oss i myran som djur i naturen. Hur ser den ut? Vad äter den? Hur fungerar myrstacken? Funktion i kretsloppet? Utifrån gruppens tidigare erfarenheter och utmaningar kring stereotypa normer i gruppen blir det dessutom viktig att det också blir ett relationellt projekt genom att beröra och reflektera över begrepp som styrka, mod, rädsla och identitet.

Innehåll

Inledning

Under våren har ett förprojekterande bedrivits på avdelningen där fokus har varit att lyssna in barnens intressen, formulera  frågor kring en fortsättning, lära oss av tidigare erfarenheter och utmaningar och framför allt sträva efter att skapa en glädje och en nyfikenhet kring en fortsättning för barn och vuxna på Grön avdelning.

 

Utifrån tidigare projekt, reflektioner kring dokumentationer och de utvärderingar avdelningen har gjort har det mynnat ut i en projektidé om att under läsåret arbeta med myror. Utifrån enhetens överenskommelse att arbeta med Hållbar utveckling, och då främst ekologisk hållbarhet, blir det viktigt för oss att ett fokus blir naturvetenskapligt, dvs att fördjupa oss i myran som djur i naturen. Hur ser den ut? Vad äter den? Hur fungerar myrstacken? Funktion i kretsloppet? Utifrån gruppens tidigare erfarenheter och utmaningar kring stereotypa normer i gruppen blir det dessutom viktig att det också blir ett relationellt projekt genom att beröra och reflektera över begrepp som styrka, mod, rädsla och identitet.

Syfte/bärande ideér

Vi vill att barnen ska få många tillfällen till en meningsfull och spännande vardag på förskolan, både genom att göra projektet levande i vardagen, men också genom att utveckla flera ställen att mötas på både inne och ute. Vi strävar efter att barnen ska få tid till att undersöka, prova, känna och konkret arbeta med sina händer och sin kropp. Vi vill använda barnens intresse för bokstäver i projektet  och vi kommer att arbeta för att öka barnens delaktighet i reflektion. Vi tänker också att vi vill visa oss och på något sätt bli mera delaktiga i samhället. 

 

Avdelningens egna mål

 • Barnen ska få en ökad kunskap om myror 

 • Barnen ska få mötas i samtal och reflektion om normer och förgivettaganden kring begrepp som mod, rädsla, styrka och identitet, och vi strävar efter att dessa samtal kommer att vidga barnens syn på t.ex. genus och likhet/olikhet

 • Barnen ska få fördjupa sitt användande av digitala verktyg

 

Start och genomförande

Vi kommer att börja med att ställa nyfikna frågor till barnen kring båda fokusområdena: det naturvetenskapliga och det relationella. Utifrån svaren och samtalen får vi en grund att stå på och kunskap om barnens förståelse och erfarenheter just nu. Vi kommer också att fråga barnen vad de vill veta om myror och utifrån det hitta vägar för utforskande och undersökande. Parallellt med starten med barnen kommer deltagande vuxna i projektet att läsa på fakta om myror för att få en kunskapsgrund att stå på. Inte i huvudsak för att kunna berätta och delge fakta för barnen utan snarare för att hitta ett personligt driv och engagemang och dessutom för att kunna ställa de rätta frågorna som utmanar och skapar nyfikenhet hos barnen.

 

Alla barnen i gruppen kommer att delta på något sätt utifrån intressen och önskemål och arbetet kommer i huvudsak bedrivas i smågrupper. Barnen kommer under projektets gång att få möjligheter till att använda flera uttryckssätt “språk”, t.ex. tecknande, lera, skriva, måla, drama, digitala verktyg.

 

Föräldrasamverkan, dokumentation och utvärdering

 

Vi använder enhetens verktyg Unikum som ett sätt att delge föräldrar under projektets gång. Reflektion tillsammans med barnen sker regelbundet och arbetslaget använder pedagogisk dokumentation dels som ett sätt att förstå barnens tankar och tillvägagångssätt för att på så vis komma vidare i projektet tillsammans med barnen och dels som ett sätt att att granska och reflektera över de vuxnas förhållningssätt och bemötande. En slags löpande utvärdering sker genom de reflektioner och samtal vi har varje vecka och varje termin sker en större utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: