Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL åk 7 - 7B RJ

Skapad 2020-09-08 12:16 i Gränbyskolan Uppsala
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Vad är tal? Hur är tal uppbyggda och hur räknar vi med dem? I detta arbetsområde lär vi oss mer om hur tal fungerar och de grundläggande räkneregler som gäller när vi räknar.

Innehåll

Tal åk 7

Ämnesmål till dig som elev

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • om olika talsystem, t.ex. egyptiska talsystemet och romerska talsystemet.
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • ordna tal i storleksordning
 • om delbarhet och om att faktorisera tal
 • primtal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsregler
 • tal skrivna i decimalform
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • avrunda tal
 • överslagsräkning

Begrepp

tal, siffra, tiosystem, platsvärde, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiondel, hundradel, tusendel, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregler, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, faktorisering, decimalform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • Digitala genomgångar
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • NOMP-uppdrag och utmaningar
 • Praktiska övningar, i par och i grupp

Bedömning

Skriftligt prov onsdag och fredag vecka 40.

Du kan läsa på inför provet genom att…

 • läsa igenom sammanfattningen s. 52-53
 • kolla igenom bokens förklaringar
  Tiosystemet s. 10
  De fyra räknesätten s. 11
  Delbarhet s. 12-13
  Primtal och sammansatta tal s. 14-15
  Tal i decimalform s. 16-19
  Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 s. 20-21
  Avrundning s. 22-23
  Överslagsräkning s. 24-25
 • kolla igenom så att du kan lösa uppgifterna på grön kurs s. 10-27
 • gå igenom diagnosen s. 28-29
 • räkna repetition 1-5 s. 274-278
 • räkna igenom arbetsblad
 • repetera med blå kurs s. 30-41
  alternativt
 • utmana dig med röd kurs s. 44-49 och svart kurs s. 50-51

 

Vi bedömer din förmåga att:

- lösa problem vid till exempel par/grupparbeten, deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid, bedömningsuppgifter 

- muntligen föra och följa matematiska resonemang samt använda matematiska begrepp vid dagligt arbete, samtal under lektionstid och bedömningsuppgifter 

använda dig av matematiska metoder genom till exempel "exit-tickets", whiteboardtavlor, presentationer och bedömningsuppgifter 

använda matematiska uttrycksformer (hur du kommunicerar) vid diskussioner och samtal under lektionstid, presentationer och bedömningsuppgifter.uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

Vi avslutar arbetsområdet med ett förprov som genomförs enskilt/par/gruppvis samt ett skriftligt prov.

 

Video-klipp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
F (insats krävs)
E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
F (insats krävs)
E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F (insats krävs)
E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
F (insats krävs)
E
C
A
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: