Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 8 ht 20

Skapad 2020-09-08 12:34 i Svanberga skola Norrtälje
Hållbar utveckling. Ett samarbete mellan olika ämnen.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap Geografi Svenska Samhällskunskap
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara, därför är det alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Tidsperiod

 • Veckorna 34-41

Förmågor

 • Du övar dig på att skriva, läsa och resonera kring hållbarhetsfrågor.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Genom undervisningen i ämnet geografi, svenska och HKK ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Tänka hållbar utveckling utifrån ett etiskt, internationellt och miljömässigt perspektiv. 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

I arbetsområdet "Hållbar utveckling" kommer vi att studera vad begreppet "hållbar utveckling" innebär när man studerar det ur tre olika perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi utgår från filmen "Before the Flood" och FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Vi kommer också att arbeta med debattartiklar på olika sätt. På lektionerna kommer vi att arbeta med Digilär (text och frågor) för att lära oss om och förstå utgångsläget i världen, för att sedan kunna resonera kring möjligheter och svårigheter med att nå FN:s klimatmål. Under arbetets gång behöver du kunna förstå och använda olika ämnesrelaterade begrepp som vi går igenom tillsammans på lektionerna. Dina kunskaper redovisas både muntligt och skriftligt genom samtal, debattartikel, diskussioner, och olika övningar på lektionerna och kunskapskontroll.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Ni kommer att göra kamratrespons på din debattartikel och resonemangsfrågorna. Pedagogen ger återkoppling på ditt arbete. 

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du ska:

 • Läsa, resonera och skriva en egen debattartikel.
 • Förstå och kunna använda aktuella begrepp som har med hållbarhet att göra.
 • Se filmen "Before the Flood" med diskussionsfrågor.
 • Resonera kring möjligheter och svårigheter med FN:s klimatmål.
 • Resonera kring hur klimat och klimatförändringar påverkar människa, samhälle och miljö/natur.
 • Resonera om olika hållbarhetsfrågor och förklara hur olika lösningar påverkar människa, samhälle och natur.
 • Besök på Showtruck och arbete med projektet rädda Östersjön.
 •  

 

Uppgifter

 • Sv vecka 42 - Skriva debattartikel

 • Debattartikel-Så får vi stopp på ungdomsfyllan

 • Debattartikel

 • Frågor till filmen "Before the Flood"

 • Frågor till filmen Klimatresan

Matriser

Sv Sh Hkk Ge
Hållbar utveckling

Underlag för bedömning saknas
Ännu inte nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå
Geografi
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och klimatförändringar i olika delar av världen.
Samhällskunskap
Du kan föra enkla resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då ganska komplexa samband mellan olika saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika saker som har betydelse för människors möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällskunskap
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor och redogör då för enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då ganska komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor och redogör då för utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Sv Sh Hkk Ge
Bedömningsmatris: Debattartikel

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Nivå 1
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
Nivå 2
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
Nivå 3
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak som en debattartikel.
Innehåller passar relativt väl som en debattartikel.
Innehållet passar väl som en debattartikel.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt.
Diskussionen är välutvecklad och elevens åsikt framgår tydligt.
Innehåll
Åsikten stöds med minst ett argument.
Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Struktur
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en debattartikel.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i en debattartikel.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en debattartikel.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: