Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi/Sv faktatext- Organismer 20/21

Skapad 2020-09-08 12:57 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna kommer att arbeta med området organismer där målet är att eleven ska skriva olika faktatexter om orgnasimer, näringsväv och näringskedja. Vi kommer att arbeta ämnesintegrerat vilket innebär att ämnet Svenska och NO-Biologi slås ihop.

Innehåll

Syfte

Svenska

 • Känna till hur en faktatext är uppbyggd, rubrik, indelade stycken, informativa och korta meningar, fakta m.m.
 • Kunna skilja på en faktatext (beskrivande text) och en berättelse (berättande text).

NO- biologi

 • Känna till identifiering och sortering av djur.
 • Kunna se samband mellan olika organismer, påverkan på naturen och nedbrytning.
 • Kännedom kring ekosystem och närmiljön.

Centralt innehåll

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Sv, Sva och Bi

Arbetssätt och redovisningsform

 • Arbeta med uppgifter från arbetsboken Zoom årskurs 4- svenska.
 • Arbeta med Boken om biologi.
 • Kolla på klipp kring hur man skriver en faktatext, bl.a. om djur.
 • Leta fakta på nätet- använda Chromebooks.

Bedömning Kunskapskrav

 • Helklass diskussioner.
 • Skriva faktatexter om organismer, näringsväv och näringskedja.
 • Ha kännedom kring vilka källor som är pålitliga- källkritik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bi SvA
Organismer- Biologi

Centralt innehåll

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människan och naturen
Människans påverkar och beroende av naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge några exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen till viss del framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge flera exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper
Du kan ge många exempel på hur människan påverkar naturen och hur människan är beroende av naturen. Dina frågor för samtalen framåt och bygger på dina kunskaper och du kan svara på frågor genom att använda dina kunskaper och på så vis bredda samtalen
Människan och djuren
Människans samband med djuren
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Naturens som resurs
Människans ansvar vid användning av naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och svara på åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Samband
Samband mellan olika organismer, levande och döda
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan till stor del se samband mellan olika organismer, både levande och döda
Du kan sjävständigt se samband mellan olika organismer och resonera kring deras olika egenskaper och samband, både levande och döda organismer
Identifirera, sortera och gruppera
Hur man kan identifiera, sortera och gruppera olika typer av organismer
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del identifiera, sortera och gruppera vissa organismer
Du kan till stor del identifiera, sortera och gruppera olika organismer
Du kan självständigt identifiera, sortera och gruppera flera olika typer av organismer
Tolka och granska
Tolka och granska information
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan till viss del plocka ut viktig och relevant fakta till din faktatext
Du kan till stor del plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du kan till viss del resonera kring din fakta och jämför till viss del fakta från olika källor
Du kan självständigt plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du resonerar kring din fakta och jämför med andra källor

Sv Bi SvA
Faktatext- Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan till viss del på egen hand söka information i böcker/Internet och ta ut stödord.
Jag kan på egen hand söka information i olika pålitliga källor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat.
Jag kan effektivt söka information från olika pålitliga källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat på ett sådant sätt att de hjälper mig att strukturera mitt skrivande.
Innehåll
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Skriva
Struktur
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig och jag använder styckeindelningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig med styckeindelning och rubriker.
Stavning
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk
meningsbyggnad
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Jag skriver varierade och korrekta meningar. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt.
Språk och begrepp
språklig variation begreppskunskap
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp.
Jag kan skriva texter med ett varierat ordval. Jag får med flera ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: