👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Lövet 20/21

Skapad 2020-09-08 13:49 i Vävaren Mariestad
Förskola
Vårt övergripande mål på Vävaren ”Skapa förutsättningar och ge möjlighet för hållbar lek, lärande och relationer” Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig fungera i olika sociala sammanhang, att kunna kommunicera och samspela med andra människor är en kunskap som är bra att ha med sig i livet. Vi vill genom att arbeta med Grodan och hans vänner av Max Velthuijs lyfta olikheter och styrkor hos barnen, reflektera kring olika relationer, sätta ord på känslor och stärka barnens självkänsla. Vi vill utveckla lekens innehåll och meningsskapande samt reflektera över våra olika miljöer för att utveckla både gruppen och det enskilda barnet.

Innehåll

Var är vi?

Lövet består av 16 barn i åldern 2 till 3 år samt 3 pedagoger. Vi fokuserar på att få en trygg barngrupp samt en god kontakt med vårdnadshavarna. Vi håller på att skapa en god stämning och ett gott klimat där alla känner sig välkomna och sedda i utbildningen, detta gör vi genom att respektera varandra och lyssna på varandras idéer och åsikter. 

OKTOBER: Vi har en väldigt harmonisk barngrupp där vi synliggör barnen inför varandra och lyfter varandra styrkor. Vi pedagoger reflekterar kring vårt förhållningssätt, vi är medvetna och nyfikna tillsammans med barnen. Vi bekräftar, bemöter och berömmer barnen. 

Vart ska vi? 

På lövet vill vi skapa en harmonisk och trygg barngrupp som kan leka och få verktyg till att fungera i olika sociala sammanhang. Detta gör vi genom att vara nära barngruppen i deras lek och deras relationer, vi upptäcker och upplever tillsammans med barnen.

Utifrån vår egen utbildning och beprövad erfarenhet utformar vi miljön efter barnens intressen men också för att utmana och väcka nyfikenhet i barnens lek, lärande och upplevelser. Vi vill få en förståelse och insikt i hur vi kan få barnens lek, deras relationer och lärande hållbar och utvecklande.

Martina Lundström väckte våra tankar i att fördjupa vårt förhållningssätt till leken." En av förutsättningarna för att barn ska kunna använda miljön för att uttrycka sina tankar och idéer är att de kan ta egna initiativ. Grunden för det är att de vet vilka erbjudande som finns och få möjlighet att ta del av dem med en närvarande pedagog och så småningom på egen hand" ( Martina Lundström 2016 s. 66) "

OKTOBER: Vi pedagoger har reflekterat och diskuterat mycket kring miljön för att få till en hållbar lek. Vi ändrar mer och mer i miljön för att leken ska bli hållbar och barnen erbjuds lek och relationer. Eftersom vi är nära barnen uppfattar vi deras intresse i deras lek, vi ser en nyfikenhet av konstruktion så vi erbjuder konstruktionsmaterial i de olika miljöerna. 

Vi utmanas i våra tankar från APT kring vårt arbete med lärmiljöer och förhållningssätt. Vi vrider och vänder på begrepp och vad de betyder för oss på Lövet.

Hur gör vi?

Vi introducerar sagan om Grodan och hans vänner av Max Velthuijs, för att ha en grund att utgå ifrån.

Vi vill genom sagan arbeta kring barnens relationer till varandra, sätta ord på sina känslor och reflektera kring värdegrunden. Genom att utgå från det som fångar barnens intresse i sagorna om Grodan tar vi tillvara på barnens inflytande och delaktighet, vi kan på så sätt inkludera alla barn på olika sätt i undervisningen och erbjuda olika tekniker och sätt att kommunicera på och uttrycka sina åsikter. Detta gör vi genom att skapa i olika material, vi använder oss av naturen genom att regelbundet uppleva i skogen, vill vill också genom yoga och massage skapa relationer, lära oss att beröra varandra och stärka barnens självkänsla.

Genom att observera och reflektera kring barnens lek och nyfikenhet kan vi utmana och utveckla leken tillsammans med barnen. Vi kan variera materialet, ta bort och föra till material för att utveckla leken, miljön är ständigt föränderlig utefter barnens intressen och nyfikenhet. 

Vi dokumenterar vår utbildning för att kunna reflektera både tillsammans med barnen och för oss pedagoger emellan. Flera dokumentationer kommer sättas upp på våra väggar i hallen eller synas här i Unikumflödet.

Vårdnadshavarna får möjlighet att vara delaktiga genom Unikum. 

Bemöta, bekräfta och berömma positiva beteenden  

Reflektera över materialets innebörd 

 

OKTOBER: Vissa extra duktiga pedagoger har virkat figurerna ur sagan om Grodan och hans vänner. Dessa figurer finns med i miljön, vi har bilder ur böckerna i miljön, barnen leker med figurerna och skapar miljöer utifrån dessa. Råttan och Grisen har fått en bil, och de skapar hus till dem, vi ser en omsorg kring figurerna och doktorsväskan får jobba hårt för att alla ska må bra. Barnen har skapat en relation till figurerna och pratar om dessa hemma. Genom Grodan på film kan vi reflektera och synliggöra olika känslor och färdigheter. Grodan-figurerna följer även med oss till skogen och finns med oss i leken även där. 

Handlingsplan:

Barns delaktighet och inflytande:

·       Vad erbjuder vi för material vi gör ett medvetet val och har en föränderlig miljö.

·       Fånga upp barnens signaler på vad som behöver tillföras vi är närvarande pedagoger och tar till vara barnens intressen och nyfikenhet.

·       Aktivt dela i mindre grupper för att främja nya konstellationer och skapa hållbar lek över tid. Ge barnen mer tid och plats.

·       Kan aktiviteten göras inne/ute?

·       Reflektioner kring vårt förhållningssätt.

 Handlingsplan

Omsorg, utveckling och lärande:

·       Sträva efter att befinna oss i varje barns proximala utvecklingszon där undervisning sker.

·       Reflektera kring de olika miljöernas möjligheter, inne, ute, skapande, byggen…

·       Inspirera barnen till kollegialt lärande/ uppmuntra till fantasi och imitera kreativa kompisar. Lyhörda och närvarande pedagoger.

·       Bemöta, bekräfta och berömma.

·       Strukturera och organisera mindre grupper för att stärka och utveckla barnens relationer till varandra.

·       Skapa miljöer utifrån barnens intressen.

·       Reflektera vad lek betyder för oss pedagoger för att skapa en samsyn.

·       Skapa förutsättningar för olika uttrycksformer och sätt för lärande.

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Vilka förutsättningar skapar undervisningen för att främja hållbar lek, lärande och relationer?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Målformulering: ”Skapa förutsättningar och ge möjlighet för hållbar lek, lärande och relationer”

Utgå från handlingsplanen.

Skriv under varje rubrik.

 

Uppföljning/Halvårsanalys

Vart står vi?

Vad går vi vidare kring? Varför?

Beskriv på vilket/vilka sätt ni når måluppfyllelsen i utbildningen.

Hur har vi skapat förutsättningar för barnens delaktighet och inflytande?

Hur stärks vårt innehåll i reflektionen av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Skriv under varje rubrik.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?