Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2020-09-08 14:48 i Österängs förskola Kristianstad
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Vad ska barnen kunna när vi uppnått målet? 

 

 • alla barn ska kunna använda sina kommunikativa verktyg för att kunna påverka sin vistelse på förskolan.

Hur gör vi för att uppnå våra mål? Vilka strategier använder vi?

 

 • Förskolebiblioteket/litteratur

  • använda förskolebiblioteket genom att gå dit med barnen, låna in böcker på avdelningen eller använda dess litteratur som utgångspunkt i våra olika projekt.

  • regelbundet uppdatera och köpa in ny litteratur, både barnböcker och böcker så lärarna har tillgång till den senaste forskningen inom våra prioriterade områden

  • använda litteraturen till boksamtal och lärande

  • blanda skönlitteratur med fakta - t.ex. läser en saga om en hamsterfamilj och sedan läser en faktabok om hamstrar 

  • lärare ska hålla sig uppdaterade kring adekvat digital kompetens

  • låta barnen prova olika rit/skriv program/appar

  • låta barn att prova skriva med digitala verktyg tex. skriva på word i datorn 

  • vi har tillgång till projektor, Ipads, Blue Bot, datorer, PolyGlutt

 • Leken

  • engagerade lärare som är närvarande i barns lek

  • stötta och utmana barnen vidare i leken samt i språkutvecklingen

  • lärare som sätter ord i rätt sammanhang samt benämner ord och begrepp

  • erbjuda en inspirerande lekmiljö

  • material som lockar till lek och nyfikenhet

  • erbjuda olika lek konstellationer

 • Jämställdhet

  • se till att alla barn får lika stort inflytande och utrymme oavsett könstillhörighet

  • erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter oavsett könstillhörighet

  • se till att alla barn erbjuds talutrymme 

  • aktivt arbeta med jämställdhet genom att vara uppmärksam och ta tillvara på spontana situationer

  • använda ett normkreativt förhållningssätt, dvs ge barnen fler möjligheter och stimulera varje barns aktiva val av hur de är och hur de vill vara

  • ha ett neutralt bemötande när barn tar initiativ till könsöverskridande aktiviteter

 

 • Tydliggörande pedagogik

  • Widgitbilder

  • Takk

  • använda konkret material för att förtydliga vår verksamhet, t ex. vid bokläsning

  • uppmuntra/bekräfta barn som använder kroppsspråk för att visa vad hen vill göra eller för att få sina behov tillgodosedda

 • SKUA- handledare

 • Övrigt

  • lärare som använder sig av drama/teater

  • lärare som ger barnen nya ord och begrepp och sätter i dem i dess rätta sammanhang

  • lärare som använder konkret material för att förtydliga

  • använda sig av bild, form och konst för att utvecklas estetiskt och språkligt

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: