👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hotade djur

Skapad 2020-09-08 15:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där eleverna letar och sammanställer information om en utrotningshotad art.
Grundskola 7 Biologi Bild Svenska Svenska som andraspråk
Under arbetsområdet kommer du att forska om en djurart som är utrotningshotad. Du får möjlighet att prova olika studietekniker, repetera skrivreglerna, sammanfatta text, informationssöka, lära dig om olika djurarter m m.

Innehåll

Mål för arbetet

När du gjort klart arbetsområdet bör du ha lärt dig att:

Svenska

 • planera ett fördjupningsarbete.
 • formulera frågeställningar.
 • samla och ta ut fakta från olika källor.
 • sammanfatta fakta från flera källor till en egen text i vilken du visar att du kan frigöra dig från originaltexterna i källorna.
 • bearbeta din skriftliga framställning så att du följer skrivreglerna och strävar efter att göra texten lättillgänglig för läsaren.
 • skriva, redigera och presentera ett helt arbete i textform med hjälp av dator (layout, disposition, försättsblad, rubriksättning, fetstil, olika typsnitt, bildmontage m m). 
 • fundera över textens disposition (försättsblad, innehållsförteckning, inledning, avhandling, avslutning och källförteckning).
 • förbereda samt redovisa ditt arbete muntligt för de andra i klassen så att innehållet är begripligt.
 • använda ett presentationsprogram på datorn för att komplettera din redovisning.

Biologi

 • söka naturvetenskaplig information.
 • kunna resonera kring trovärdigheten på din information och dina källor.
 • kunna resonera kring ekosystem och om sambandet mellan producenter och konsumenter i ett ekosystem.
 • identifiera, sortera och gruppera djur utifrån släktskap och utveckling.
 • resonera kring hur människan påverkar naturen.
 • ge förslag på hur man bidrar till biologisk mångfald.

Bild

 • komponera en bild tillsammans med målning och informativ text.
 • måla med akvarell och lära dig hur du använder de olika redskapen som behövs.
 • skissa och färglägga med olika nyanser av samma färg.

Svenska, Biologi och Historia

 • kunna resonera kring trovärdigheten för din information och dina källor.

 

Arbetsgång

 • Genomgång och arbetsuppgifter i biologi om olika djurgrupper och ekosystem.
 • Arbete med studieteknik i svenska: olika lästekniker, hur man letar fakta effektivt, hur man plockar ut väsentlig information ur ett större stoff samt hur man sammanfattar och omformulerar information med egna ord till en egen text.
 • Övningar: lästeknik, sammanfattning och källkritik (SO-undervisningen).
 • Skriva eget arbete om ett utrotningshotat djur i en fackuppsats med tydlig disposition (försättsblad, innehållsförteckning, inledning med frågeställningar, text, avslutning och källförteckning).
 • Muntlig redovisning av arbetet med hjälp av en digital presentation.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • självständigt använda olika källor för att hitta fakta.
 • resonera kring källornas och informationens trovärdighet.
 • återberätta och tolka det du läst.
 • skriva ett arbete med egna ord och formuleringar. Vi kommer att titta på hur du följt anvisningarna och om du har de saker vi pratat om med i din text (se checklista + matris!). Vidare bedöms disposition, innehåll samt hur din språkhantering är. Innehållet bedöms i både svenska och  biologi medan disposition samt textkvalitet bedöms i svenskämnet.
 • muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och tolkningar när du läst texter och dragit slutsatser.
 • redovisa ditt fördjupningsarbete så att innehållet är begripligt och lättillgängligt för åhörarna. 
 • resonera om hur människan påverkar djurarten.
 • visa på åtgärder som gynnar biologisk mångfald.

Matriser

Sv Bi Bl SvA
Fördjupningsarbete "Utrotningshotade djurarter"

PLANERING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du har stora problem med att planera ditt arbete så att dina arbetsuppgifter är klara i rätt tid
Du har stundtals problem med att planera ditt arbete så att dina arbetsuppgifter är klara i rätt tid.
Du klarar oftast av att planera ditt arbete så att dina arbetsuppgifter är klara i rätt tid.
Du klarar av att planera ditt arbete så att dina arbetsuppgifter är klara i rätt tid.

INNEHÅLL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta
Din presentation innehåller bristfälligt med fakta i ämnet.
Din presentation innehåller grundläggande fakta i ämnet.
Din presentation innehåller utförlig fakta i ämnet.
Din presentation innehåller mycket utförlig fakta i ämnet.
Reflektion/analys
Du har inte med några egna tankar om det du arbetat med.
Du har kommenterat det du läst om med någon egen kommentar.
Du har med enkla egna reflektioner och försöker dra slutsatser utifrån det du lärt dig.
Du reflekterar, drar slutsatser samt har en klar koppling mellan frågeställningar, innehåll och slutsatser.
Struktur
Någon del/några delar i texten/presentationen saknas. Se checklista ovan!
Alla grundläggande delar i texten/presentationen finns med.
Alla delar i texten/presentationen finns med.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur texten fungerar
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (t ex roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t ex roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t ex roa, övertyga, informera…)
Frigöra sig från originaltext
Du håller dig mycket nära originaltexten och skriver stundtals av källan du använder.
Du visar på viss självständighet gentemot källan, men ligger stundtals nära originaltexten.
Du förhåller dig självständigt gentemot källan, men följer eller ligger nära originaltexternas disposition.
Du lyckas skapa en helt egen text genom att kombinera ihop fakta från olika källor på ett personligt sätt och testar en annorlunda disposition.
Rubriksättning
Rubriker saknas helt i texten.
Rubrikerna har någon form av anknytning till innehållet.
Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och är välformulerade.
Styckeindelning
Styckeindelning är inte utförd.
Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Väl fungerande styckeindelning.
Meningsbyggnad
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl a genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang.
Satsradning förekommer i relativt stor utsträckning. (Du har alltså radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord ).
Satsradning kan förekomma och då skiljs ofta satserna med endast kommatecken. (Du har alltså radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord ).
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stort skiljetecken i slutet av mening vilket försvåra för läsaren att följa med i texten.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Stor /liten bokstav
Du missar ofta att sätta ut stor bokstav efter stort skiljetecken och/ eller i början av namn.
Du skriver oftast stor bokstav efter stort skiljetecken och i början av namn.
Du använder liten och stor bokstav så gott som korrekt.
Du använder liten och stor bokstav helt korrekt.

KÄLLKRITIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Användning av källor
Du använder information som du redan kan, utan att söka ny fakta.
Du använder endast information från en källa.
Du använder information utifrån flera källor.
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet.

MUNTLIG REDOVISNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utförandet
Du har ingen eller endast lite ögonkontakt. Du är beroende av manus i hög utsträckning - d v s behöver mycket stöd och läser mycket innantill.
Du tittar upp och söker ögonkontakt, men är alltför beroende av manus. Du läser mycket innantill.
Du har ögonkontakt med åhörarna och försöker använda endast stödord.
Du har god ögonkontakt med åhörarna och talar fritt.
Tydlighet
Du pratar fort/tyst. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt ibland. Du visar osäkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Du visar säkerhet i agerandet.
Du talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Du visar säkerhet och engagemang i ditt framträdande.
Disposition
Viss struktur finns i framförandet, dvs det går att följa med i redovisningen men du har svårt att få fram budskapet.
Framförandet följer en röd tråd och är till viss del strukturerat men med en del brister.
Klar och tydlig struktur, men utan övergångar mellan avsnitten i redovisningen.
En mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd, övergångar mellan avsnitten samt en tydlig avslutning.

BIOLOGI: Hot och åtgärder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang: Hur människan påverkar arten
Något enkelt resonemang om hur människan påverkar arten. Tips för att utveckla: T.ex. Jobba med att koppla dina resonemang till fakta.
Några enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar arten. Tips för att utveckla: T.ex. Jobba med att utveckla dina resonemang genom att t.ex. förklara varför , hur m.m. Använda flera begrepp inom biologin.
Några utvecklade och relativt underbyggda resonemang kring hur människan påverkar arten. Använder naturvetenskapliga begrepp. Tips för att utveckla: T.ex. Fördjupa och fundera i flera led och ge tydliga exempel. Använda och förklara begrepp inom biologin.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar arten . Använder och förklarar naturvetenskapliga begrepp. Tips för att utveckla: T.ex. Olika perspektiv, nya rapporter om djuret, artiklar
Åtgärder för att hjälpa arten
Visar en åtgärd som kan hjälpa arten att överleva. Tips för att utveckla: T.ex: Fundera ut flera åtgärder.
Visar på några åtgärder som kan hjälpa arten att överleva. Tips för att utveckla: T.ex. Fundera på fördelar och vilka hinder som finns för att lyckas med åtgärderna.
Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan hjälpa arten att överleva. Tips för att utveckla: T.ex. Fundera mer stort ur olika perspektiv.
Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder. Tips för att utveckla: T.ex. Analysera kring eventuella åtgärder som redan är gjorda. Ta kontakt med hjälporganisation/ kunnig person.

Sv Bi Bl SvA
Checklista fördjupningsarbete "Utrotningshotade djurarter"

DISPOSITION

Finns med i arbetet
Försättsblad
Innehållsförteckning
Inledning
Frågeställningar
Avhandling
Avslutning
Källförteckning
Illustrationer (bilder, kartor, diagram m m)

Faktainnehåll

Finns med i arbetet
* Artens namn
Vetenskapliga namnet (latin) Extra valfritt (Fundera gärna kring det vetenskapliga namnets betydelse och varför djuret har fått namnet).
Djurgrupp
* Ryggradsdjur/ Ryggradslösa? * Vilken grupp tillhör djuret.Tex tagghudingar, däggdjur. Skillnader/Likheter med andra djurgrupper?
Utseende
* Få med hur djuret ser ut. Färg, storlek mm. Päls, fjäll, fjädrar mm? *Någon skillnad mellan hona och hane? Fundera på varför om det finns någon skillnad. * Kännetecken Speciella sinnen?
Utbredning
* Var på jorden lever arten? Världsdelar/ länder/ områden. * Vilken typ av miljö trivs djuret i? T.ex regnskog. Varför trivs de där?
Vad äter djuret?
* Vad äter djuret? Hur äter djuret? Tänder? (Tändernas utseende?) Näbb? Något speciellt utseende på näbben? Extra valfritt (Fundera hur artens eventuella tänder eller näbb är anpassad för det som de äter)
Andning
Hur andas djuret? Gälar, lungor, huden, trakéer?
Kroppsvärme
Är djuret jämnvarmt eller växelvarmt? Fördelar och nackdelar med att vara växelvarm eller jämnvarm.
Fortplantning
* Hur förökar sig arten? * Inre befruktning / yttre befruktning. * I vatten eller på land? Hermafrodit? Något speciellt beteende vid parning? * Hur många ungar får djuret normalt? Hur utvecklas ungarna till vuxna individer? Tar de vuxna hand om ungarna?
Språk
Ljud, kroppsspråk, doftämnen Hur kommunicerar arten? ( inom samma art, ungar, andra arter, fiender)
Levnadssätt
Några speciella egenskaper? * Livslängd? Har djuret några speciella beteenden? Instinkter (medfödda beteenden) eller inlärda beteenden. T.ex beteende vid parning, matning, arg, ledsen mm.
Försvar
Hur försvarar sig djuret för fiender? T.ex Flykt, vapen, inte synas, flock.
Varför är djuret hotat?
* Förklara varför djuret är hotat. * Naturliga fiender? * Yttre hot?
Åtgärder för att hjälpa arten
* Vilka åtgärder krävs för att hjälpa arten? * Varför krävs dessa åtgärder? Fördelar och begränsningar/hinder med åtgärderna?

Presentation vid muntlig redovisning

Finns med i arbetet
Digital presentation

Sv Bi Bl SvA
Bild - Skolplansch

Bild

Ny nivå
A
Att använda redskap och olika tekniker
Du har svårt för att använda olika tekniker, verktyg och material och att kombinera dessa för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och du prövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och du prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och du prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Att kombinera färger, former och bildkompositioner.
Du har svårt för att kombinera former, färger och bildkompositioner.
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.