Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets utveckling & ideologier

Skapad 2020-09-08 16:10 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur har det globala samhället utvecklats till vad det är? Varför är världen som det är? Vilka politiska idéer och värderingar har präglat historian som lett oss dit vi är nu? Hur fungerar det svenska partiväsendet? Dessa frågor kommer vi att studera i det här momentet.

Innehåll

Arbetsmetoder

 • Genomgångar
 • Instuderingsfrågor
 • Grupparbete

Tidsperiod

 • v. 38 - v. 42/

 

Litteratur

 • Perspektiv på samhället: 186 - 200
 • Länkar: Publiceras i Lärloggen & Teams
 • Videos: Publiceras i Lärloggen & Teams

Uppgifter

 • Debatt

 • Examination: Debattinlägg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  Sam  -
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C

Matriser

Sam
Samhällskunskap bedömningsmatris

E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Innehåll & begrepp
Innehållslig bredd & djup + begreppsanvändning
Ditt svar innehåller väsentliga delar av det centrala innehållet. Du använder relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med låg precision. D.v.s. begreppen används inte alltid korrekt eller i rätt sammanhang. Begreppsanvändningen kännetecknas av att du räknar upp begrepp utan att använda dem i någon högre grad i analys & slutsatser.
Ditt svar är mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt, där flera av innehållets centrala delar tas med. Du använder i hög utsträckning relevanta samhällsvetenskapliga begrepp, i huvudsak med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Ditt svar är än mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt. Där de flesta av innehållets centrala delar tas med ur olika perspektiv. Du använder genomgående relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt sätt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Analys & slutsatser
Samband, analys & slutsatser
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & sällan i flera led. Analyser & slutsatser är allmänt hållna & görs ibland på subjektiva grunder utan att alltid ha stöd i sakförhållanden.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ibland i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser är ibland specifika till sin karaktär & du förtydligar dem genom t.ex. relevanta förklaringar & exempel eller genom att dra paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du kan ibland problematisera & ta fram relevanta invändningar & motargument.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ofta i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser konkretiseras ofta med hjälp av flera tydliga & relevanta exempel & förklaringar eller genom att eleven drar paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du har en problematiserande prägel på texten & gör relevanta invändningar & motargument. Du väger in flera olika aspekter & ser saker ur olika perspektiv genom att vrida & vända på argumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: