Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets magiska värld

Skapad 2020-09-09 07:44 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi vill erbjuda mångfalden i språkets värld. Erbjuda barnen språk i olika former, böcker, högläsning, dialoger, digitala medier, sagopåsar m.m. Låta barnen upptäcka det magiska i språket och sagornas omvärld.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

* Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl som digitala som andra, samt förmågan att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Syfte:
Varför gör vi detta?

* Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för de språkliga inslagen som förekommer i vår undervisning. 

* Erbjuda barnen det magiska i sagans värld samt väcka intresse för de språkliga inslagen.

                 "bygg språket tillsammans på alla sätt ni kan" s.42 Språkleka i förskolan 2020

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

* Vi vill skapa magin i sagans värld.

* Väcka barnens intresse och nyfikenhet för språket och erbjuda de grundläggande färdigheterna till läs och skrivinlärning.

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:


-Hur blev det?

* Vi har varit på biblioteket och barnen har själva fått möjlighet att välja böcker som de tycker verkar bra. Man kunde se att det fanns ett stort intresse för böckernas magiska värld. Många barn visade ett stort intresse för att titta i och fundera på innehållet. De förmedlade sina upplevelser tillsammans med kompisarna och tillsammans fantiserade de och berättade om innehållet i böckerna genom att använda utklädningen och dramatisera delar ur sagornas värld.

* Genom att observera kompisarna hoppas vi väcka ett intresse för de barn som ännu ej har ett så stort intresse för böckernas värld. 

* Vi presenterade sagopåsar i gruppen där barnen var samlade i en cirkel. Sagorna berättades med stor inlevelse och dramatik och barnen var delaktiga under sagans resa. Barnen tog egna initiativ till att berätta sagan och ville höra den om och om igen. Det blev stor dramatik när musen gömde sig kvar i vanten och barnen fick känna efter vad som fanns i den.....lite skrämmande

* Vi har erbjudit högläsning i våra nya sagohörna, vilket har uppskattats av både barn och vårdnadshavare. Det skapar en nära stund med ett fåtal barn där tillfälle ges med närvaro, funderingar och tankar som uttrycks i dialog med varandra. Detta tillfälle har erbjudits i samband med hämtningar på eftermiddagen då vi har haft en möjlighet att avsluta dagen på ett mysigt och med givande inslag.

* Högläsning i storgrupp via digitala hjälpmedel som Ugglo. Valet av litteratur väljs utifrån barnens intresse samt ålder, diskussioner  förs med jämna mellanrum för att kunna höja kvalitén på urvalet av böcker.


-Val av undervisningens innehåll

* För att kunna möta samtliga barns intresse och funderingar har vi valt att dela upp barnen i tre mindre grupper där intresse, utveckling och lärande ligger till grund för delningen.

* Vi har valt att berätta sagor utifrån de vi ser på bilderna i litteraturen då en del barn är i behov av förstärkning i det svenska språket. I berättandet utgår vi från det som barnen ser på bilderna och sagans berättelse tar form.

* På ett mer lustfyllt sätt har vi valt att introducera ritsagor, kapitelböcker..


-Vilket förändrat kunnande ser ni?

* Barnen har visat intresse att följa den röda tråden från sagans värld till att omsätta det i den fria leken.

* De har visat intresse för bilderna i litteraturen samt för en del av bokstäverna, framförallt de som förekommer i deras namn. 

* Barnen har visat ett större intresse för bokstäver och siffror, därav att vi tillsammans arbetade fram en ny lärmiljö. Lärmiljöns syfte var att inspirera till att väcka nyfikenhet kring bokstäver. Barnen fick vars en skrivbok med sitt namn och foto på och de är tillgängliga på bordet så att barnen kan sätta sig vid tillfälle och använda sina skrivhäften. Barnen har visat ett stort engagemang till sina böcker och de används flitigt, både när det gället alfabetet och siffror....barnen uttrycker själva att de arbetar med läxa...


-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: