Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnens undervisningsplan HT2020

Skapad 2020-09-09 08:09 i 014581 Förskolan Solrosen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

Innehåll:

 

1.Nulägesbeskrivning.

 

De nya barnen är upptagna med att bekanta sig med materialet vi har på avdelningen. Majoriteten sitter och bygger på olika sätt och bjuder in sig själva i andras byggen. 

Nästan alla barn tycker om att bli lästa för och många tar fram böcker själva och ger oss pedagoger. Men det finns några barn som går därifrån efter att de har gett oss boken. Hur kan vi fånga deras fokus så att de stannar kvar och lyssnar på boken?

Alla barnen verkar uppskatta samlingen. De ser glada ut och är delaktiga. Barnen visar att de tycker om att göra aktiviteter i mindre och större grupper. 

De yngre barnen är vana att sitta i vagn vid längre gångavstånd/promenader och står kvar eller sitter ner på golvet när vi är i lekhallen och har röris etc. 

Fåtal av barnen har det verbala språket just nu i någon form. Majoriteten av barnen har inte det verbala språket ännu (TAKK, modersmåls-ord, bildstöd och konkret material samt ett tema där språket är i fokus.). 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

När vi arbetar med i temat/projekt utvecklar de yngre barnen deras nyfikenhet, kommunikation och samspel genom att t ex: delta, härma, upprepa, göra många gånger, visa glädje/förundran. Visar med kroppen, mimiken och ljud/ord att de är med samt samspelar med pedagoger, barn och objekt.

Förutom det så generaliserar de äldre barnen deras kunskap (som vi arbetar med i temat/projekt- se läroplansmålet för matematik) och använder ord och begrepp i leken och i andra sammanhang. 

 

Dessutom visar barnen på rörelseglädje och kämpar med att gå längre sträckor på olika terränger. Barnen utvecklas grovmotoriskt och utmanar sig själva i rytm och takt. 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändra, samt resonera matematiskt om detta. 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden                                            Arbeta med teman/projektet även utomhus. Antingen på gården eller i vår närmiljö. Arrangera lekar/drama som bearbetar temat/projektet. 
 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden                                               Det vi arbetar med ska finnas framme på avdelningen och synas. Barnen ska kunna komma och gå i temat/projektet under den fria leken. Barnen delas in i grupper och pedagogerna har ansvar över dokumentationen samt reflektionsprotokollen till reflektionsmötena vi ska ha under terminen. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Utgå från ett etiskt förhållningssätt vid dokumentation.

Arbeta med de aktiva åtgärderna och barnkonventionen under terminen. 

Mentalt och fysiskt närvarande pedagoger som lyssnar in och tar tillvara på barnens tankar, åsikter och känslor!

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Arbeta utifrån sagor och sånger med ett matematiskt innehåll. Introducera och arbeta med på olika sätt så som att läsa, flano, sjunga, dramatisera, konstruera, måla etc, beroende på vilket intresse och riktning gruppen tar. Arbeta med specifika matematiska begrepp så att barnen kan utveckla deras förståelse kring matematik och utvecklas språkligt. 

7. Så här ska dokumentationen? Så härpedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi dokumenterar barnens individuella lärande två gånger per termin och gruppens lärande dokumenterar vi en gång i månaden. Vi dokumenterar med "frågeorden" tillsammans med barnen och går igenom bilder och videos. Barnen provar även att dokumentera själva med  t ex penna och papper. 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi behöver fördjupa våra kunskaper inom genrer eftersom det arbetet ska ta en central plats inom temat, då vi ska dokumentera (återberättande) och utgå ifrån sagor (berättande). 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: