👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021 Sjöstjärnan

Skapad 2020-09-09 08:38 i 213001 Förskolan Sjöstjärnan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

MÄNNISKANS LIKHETER OCH OLIKHETER
- Hur kan vi göra barnen medvetna om acceptansen om likheter och olikheter i omvärlden?

Projektbeskrivning:

Vårt projekt kommer att handla om människans likheter och olikheter, förr, nu och i framtiden. Vi kommer månadsvis att fokusera på språk och kommunikation i förhållande till orden: mat, kläder, musik, språk, dans och hur människan förhåller sig till dessa begrepp.

Naturvetenskapen kommer att bli synlig när vi är ute i skogen och teknik ska vi arbete med genom att experimentera och framtidsforskning. Matematiken kommer vara med genom att vi bland annat utforskar musik, lägesord och rymdmått. Demokratiprocessen kommer vi att göra synlig genom samlingar, diskussioner och samtal som i tex barnråd samt miniråd

Språk och kommunikation kommer att finnas med i högläsning, boksamtal, teater, där vi kommer att illustrera likheter och olikheter samt att arbeta med metakognitiva frågor. IKT kommer vi att använda som hjälpmedel när vi ska ta fram material både med och utan barnen. Vi kommer även att använda olika verktyg inom IKT i utforskande syfte som tex källkritik och green screen.

Vi kommer att använda metakognitiva frågor, böcker, intranätet, vardagssituationer och miljö.

Nyckelord: Kultur, hälsa, rörelse, musik, teater, källkritik, ikt, länder, städer

Vårt syfte:

Vårt syfte är att göra barnen medvetna om sin närvaro i ett sammanhang, gruppen, miljö, kultur, språkmedvetenhet och sitt egenvärde. Samt att barnen ska få förståelse för likheter, olikheter och mångfald. Barnen ska få möjlighet att utforska likheter och olikheter i världen hur det var förr och hur det kommer att se uti framtiden.

Vår metod:

Vi kommer att se till att barnen ska få möta olika ämnen och områden inom projektets ramar för att se till att ett transdisciplinärt lärande kan uppnås.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper både inomhus och utomhus.

Vi kommer att använda ett medvetet språkbruk som kan bidra till att barnen kan sätta ord på de händelser de upplever/upplevt. 

Vi utmanar och uppmuntrar till bygg och konstruktion och ger via olika medier, digitala och analoga, fakta kring olika konstruktioner. 

Vi använder oss av en blandning av fantasi och fakta för att utmana barnen i deras lärande.

- (böcker, medier och digitala verktyg för att närma oss det ämne vi vill forska om)

Vårt förhållningssätt uppmuntrar till att lära tillsammans och hjälpa vänner både i projekt och vardagssituationer. 

Miljön kommer att utformas för att ge utrymme för möjligheter till ett praktiskt undersökande av de projekt vi just nu arbetar med. 

Vi skapar lärande nätverk mellan barnen, rummen, oss och materialet. 

Vi kommer arbeta med högläsning, boksamtal, illustrera likheter och olikheter och arbeta med metakognitiva frågor. 

Vi kommer att lyssna in barnen och dela upp dem i olika grupper för lika och olika aktiviteter.

Vår metod kommer att vara baserat på observationer av barnen som vi reflekterar över, vi kommer och att diskutera samt planera en fortlöpande planering med vår tankekarta som vi följer upp varje månad på det sättet kan vi följa upp barnens tankar och intresse i projektet. 

Det kommer att finnas en planering för att kunna arbeta och lära känna olika material som ger möjligheter till skapande i projektet.

För att uppnå vårt syfte kommer vi att på olika sätt illustrera likheter och olikheter genom att ställa metakognitiva frågor. Vi kommer att planera och genomföra undervisning utefter barnens intressen och frågor.

Vår frågeställning:

Hur gör vi barnen medvetna om människans likheter och olikheter i världen?

Hur kan vi göra barnen medvetna om människans likvärdighet i världen?

Hur vill du leva om 100 år?

 

Under projektets gång ställer vi frågor som inspirerar till att:

Undersöka

Jämföra

Lösa problem

Reflektera

Dra slutsatser

Ställa hypoteser

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18