Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Frö till frö

Skapad 2020-09-09 15:17 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Biologi
I temat Från frö till frö utvecklar eleverna en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.

Innehåll

Pedagogisk planering för tema

Från frö till frö

Lärandemål

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel

 

      Undervisning

      Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

-          Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst

-          Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer

-          Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig

-          Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån

-          Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta   

-          Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling

-          Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen

-          Utforma en poster om åkerkålplantans livscykel och livsvillkor

Bedömning

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera sina undersökningar i text och bild

Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning

Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig

Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk

Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen

Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen

Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: