Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2020-09-09 15:14 i Skolbyns skola Hudiksvall
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med läroboken Matteborgen i år 4.Denna planering visar mål, undervisning  och bedömningstillfällen för Matteborgen 4a som vi arbetar med under höstterminen.

Innehåll

Mål för eleven:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

 

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets
 • Känna till något om hur man mätte längder förr

 

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60, 5*600
 • Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Kunna hämta fakta ur tabeller
 • Kunna ordna fakta i en tabell
 • Kunna läsa av och förstå stapeldiagram
 • Kunna göra en avprickningstabell
 • Kunna rita stapeldiagram

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Matris till Matteborgen 4A

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
1:1 Kapitel 1 Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du har goda kunskaper då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
1:2
Du ska kunna talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna, tusental, hundratal, tiotal och ental.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna.
Du kan berätta och skriva talens värde, hur tal är uppbyggda och talsorternas namn.
Du har goda kunskaper om talens värde, talens uppbyggnad och talsorternas namn.
1:3
Du ska kunna veta skillnaden på siffror och tal. Ex. talet 18 består av två siffror. Siffrorna är 0-9.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om skillnader på siffror och tal.
Du kan berätta om skillnaden på siffror och tal.
Du har goda kunskaper om skillnad mellan siffror och tal.
1:4
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du har goda kunskaper då du läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
1:5
Du ska kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om begreppen jämnt och udda.
Du kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
2:1 Kapitel 2 Addition och subtraktion
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du kan addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du har goda kunskaper i att addera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:2
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du kan subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du har goda kunskaper i att subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:3
Du ska kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper med att använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
2:4
Du ska förstå hur likhetstecknet används.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara innebörden av likhetstecknet.
Du har förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
2:5
Du ska känna till begreppen som hör till kapitlet; addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler och färre
Du kan med hjälp av en kamrat eller vuxen förklara begreppen som hör till kapitlet.
Du kan förklara begreppen som hör till kapitlet.
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet.
2:6
Du ska kunna bedöma om svaret är rimligt.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska bedöma om svaret är rimligt.
Du kan bedöma om svaret är rimligt.
Du har goda kunskaper då du ska bedöma om svaret är rimligt.
3:1 Kapitel 3 Geometri
Du ska känna till något om hur man mätte längder förr.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om hur man mätte längder förr.
Du kan förklara hur man mätte längder förr.
Du har goda kunskaper hur man mätte längder förr och kan berätta om flera olika mått.
3:2
Du ska kunna mäta och rita sträckor.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska mäta och rita sträckor.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du har goda kunskaper med att mäta och rita sträckor.
3:3
Du ska kunna uppskatta och mäta längder.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska uppskatta och/eller mäta längder.
Du kan uppskatta längder och mäta längder.
Du har goda kunskaper både på att uppskatta och mäta längder.
3:4
Du ska kunna växla mellan olika längdenheterna.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska växla mellan olika längdenheter.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du har goda kunskaper på att växla mellan olika längdenheter.
3:5
Du ska kunna rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du kan rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du har goda kunskaper om geometrisk figurer när du ritar rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
3:6
Du ska känna till egenskaper och namnet på några geometriska figurer.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om egenskaper och namnge några geometriska figurer.
Du kan berätta om egenskaper och namnge några geometriska figurer.
Du har goda kunskaper om de geometriska figurerna.
3:7
Du ska kunna räkna ut figurers omkrets.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut figurers omkrets.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du har goda kunskaper när du räkna ut figurers omkrets.
3:8
Du ska känna till geometriska begrepp som hör till kapitlet; stäcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd och omkrets.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
Du kan de flesta av de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
Du har goda kunskaper och använder dig av de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
4:1 Kapitel 4 Multiplikation och division
Du ska förstå sambandet mellan de fyra räknesätten.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska se sambanden mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
Du ser sambandet mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
Du har god kunskaper kring sambandet mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
4:2
Du ska kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal t.ex. 5 x 60 och 5 x 600.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du har goda kunskaper vid multiplikation med hela tiotal och hundratal.
4:3
Du ska kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 genom att använda multiplikationsalgoritmer.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna med algoritmer för multiplikation
Du kan räkna med multiplikationsalgoritmer.
Du har goda kunskaper i att räkna med multiplikationsalgoritmer.
4:4
Du ska kunna räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du kan räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du har goda kunskaper i att räkna med kort division (utan minnessiffra).
4:5
Du ska kunna välja rätt räknesätt när du löser en textuppgift.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Du kan välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Du har goda kunskaper i att välja räknesätt för att löser en textuppgift.
4:6
Du ska känna till begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division; multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika och kort division.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
Du kan berätta om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
5:1 Kapitel 5 Tabeller och diagram
Du ska kunna hämta faktur ur tabeller.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska hämta fakta ur tabeller.
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Du har goda kunskaper då du hämta fakta ur tabeller.
5:2
Du ska kunna läsa och förstå stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa och förstå stapeldiagram.
Du kan läsa och förstå stapeldiagram.
Du har goda kunskaper då du läser och tolkar stapeldiagram.
5:3
Du ska kunna göra av prickningstabeller.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska göra avprickningstabeller.
Du kan göra avprickningstabeller.
Du har goda kunskaper då du ska göra avprickningstabeller.
5:4
Du ska kunna rita stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita stapeldiagram.
Du kan rita stapeldiagram.
Du har goda kunskaper då du ska rita stapeldiagram.
5:5
Du ska känna till begrepp som hör till kapitlet; tabell, avprickningstabell, diagram och stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om begrepp som hör till kapitlet.
Du kan berätta om begrepp som hör till kapitlet.
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: