Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering

Skapad 2020-09-09 16:24 i 062891 Förskolan Dartanjangs gata 1 Stockholm Bromma
Förskola
Grovplanering utifrån politiska-, verksamhets-, samt läroplansmål.

Innehåll

GROVPLANERING Pellepennan 

 

Vi vill sträva mot att ge barnen förutsättningar genom att skapa en kreativ och utmanande verksamhet som ger barnen goda förutsättningar i sitt lärande. 

Då ”Hållbar utveckling” ligger i fokus kommer vi främst arbeta med delarna relationer, samspel och närmiljö där de bryts ner i delmålen språk, matematik, naturkunskap, rytmik samt skapande. Detta kommer genomsyra verksamheten under dagen.

 

Då vi vet att faktorer som påverkar språkutvecklingen i positiv riktning är bland annat tidig exponering av språk. Därav vill vi skapa och fånga situationer som kan utmana barns tankar för att lättare få barn att tala, reflektera och utmana barnets språk. Vi vill att barnen bland annat  ska få lyssna till en berättelse, berättad eller läst då de lär sig mycket omedvetet. De lär sig hur språket låter och är uppbyggt samt nya ord. Vi vill utmana och stärka barns nyfikenhet, lust på skriftspråket och vikt kommer läggas på att kommunicera med barnen genom att vi använder oss av ett rikt och nyanserat språk. Språket påverkar våra känslor, vårt tänkande, vår fantasi och de hjälper barnet att förstå sin omvärld, att lösa problem och att minnas.

 

Tillsammans med barnen vill vi upptäcka matematik. Använda oss av matematiska begrepp, låta barnen använda sig av material och andra medel för att jämföra, sortera, klassificera och se mönster och form, som är grundläggande i matematiken. Att uppmärksamma matematiken i vardagen ger det möjlighet för oss vuxna att göra barn medvetna om samband och mönster i omgivningen. Vilka är värdefulla erfarenheter och då även möjligheter att förstå matematikens innebörd och användningsmöjligheter. Vi ska fånga det som barnet är fascinerat av och upptagna av och hjälpa dem att se den matematik som finns i vardagen genom vara lyhörda och kommunicera med barnen så de får respons på sina tankar och erfarenheter. 

 

I ämnet naturvetenskap vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska, experimentera, uppleva, samtala och diskutera naturens kretslopp. Samband i naturen. Hur människor och natur påverkar varandra. Genom detta ger vi barnen en möjlighet att utveckla en förståelse, skapa funderingar och samtala naturvetenskap genom konkreta upplevelser som i sin tur leder till erfarenheter.

 

Rytmik är en pedagogik som bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. Musik upplevs genom vårt första instrument; kroppen. Genom rytmik/rörelse vill vi ge barnen möjlighet att tillgodose sitt rörelsebehov i flera aktiviteter. Utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

 

Genom skapande verksamhet/ fritt skapande vill vi låta barnen ge uttryck åt sin fantasi, sina känslor och skapa en nyfikenhet genom att använda sig av olika material och tekniker. Detta anser vi främja barns utveckling och lärande.

 

Barn erövrar världen genom leken. De utforskar sin omvärld, bearbetar intryck, erfarenheter och kommunicerar med varandra. Då barnen genom leken utvecklas socialt, känslomässigt, motoriskt ochintellektuellt ser vi det som en betydelsefull dimension i allt lärande där en omedveten inlärning sker. Därav ska vi vuxna skapa skapa möjligheter genom att vi stödjer, möter och utmanar dom i deras lustfyllda lek/lärande.


Genom dokumentation kan barnet följa en process, ett händelseförlopp som är en viktig del för att kunna utmana deras föreställningar. Barnet får då också möjlighet att utveckla tilltro till eget tänkande. Dokumentation ska ske kontinuerligt skriftligt, i ”lärloggar”, på avdelningen. Detta för att synliggöra barnets processer både för sig själva och oss i arbetslaget. Som på så sätt bildar underlag för reflektion och analys i det fortsatta arbetet. 

 

Oavsett om det är i rutinsituation, projekt eller i leken ska vi ställa utmanande frågor för att få barnen att reflektera över sitt eget tänkande som leder till nya insikter och frågeställningar.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: