Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2020-09-09 16:30 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur kan man få en lampa att lysa? Vad är det som gör att den lyser? Vad är ljus? Vad är ljud? Varför är vissa saker magnetiska men andra inte?

Innehåll

Genomförande:

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 

Material och dess egenskaper, även historiskt

Magnetism

Elektricitet

Miljö

Vattnets olika former och kretslopp (repetition)

Djur och växter i närmiljön (rep)

Näringskedjor (rep)

 

 

 

Detta gör vi genom att:

Läsa faktatexter/texter och titta på bilder

Skriva faktatexter och söka fakta

Ha gemensamma diskussioner

Arbeta praktiskt.

Göra naturvetenskapliga undersökningar

Dokumentera våra undersökningar

Laborationer

Se filmer

 

Bedömning: 

Du blir bedömd flera gånger under läsåret. Bedömningen kan ske skriftligt, muntligt och genom olika redovisningar. 

Du visar vad du kan genom att: 

delta i undersökningar och experiment

ställa relevanta hypoteser

kunna göra enkla analyser av undersökningarnas resultat.

 

För att visa att du når målen ska du:

 • berätta om vattnets kretslopp och om vattnets faser
 • berätta om djur i närmiljön
 • dokumentera dina undersökningar
 • kunna berätta om olika material och deras egenskaper
 • kunna berätta något om magnetism och elektricitet
 • kunna jämföra resultat från undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp
 • berätta hur man kan göra för att spara på jordens resurser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
DINO Lgr11

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
Denna aspekt handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungarnde försöksuppställning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men bara i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (tex att någon av punkterna till höger saknas). Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen.
Du kan dra slutsatser men använder bara en liten del av dina resultat.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera och värdera möjliga felkällor och resonera om resultaten är rimliga.
Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Sortera
Denna aspekt handlar om att kunna sortera organismer, föremål och ämnen efter egenskaper och principer.
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter tydliga och uppenbara egenskaper (tex antal ben på småkryp, färg på föremål eller aggregationsform hos ämnen).
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter mindre tydliga och uppenbara egenskaper (tex struktur hos bladnerver, vikt av föremål eller ämnens ledningsförmåga).
Du kan sortera organismer, föremål och ämnen efter olika principer (tex släktskap mellan organismer, mekaniska principer för verktyg eller ifall ämnen räknas som metaller eller icke metaller).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: