👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika typer av texter

Skapad 2020-09-10 11:02 i Uddaredskolan Lerum
Detta är en övergripande pedagogisk planering som är tänkt att användas vid arbete med texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur kan jag se skillnad på olika texter? Vad är det egentligen som skiljer en förklaring från en instruktion eller en berättelse från en text som berättar om vad jag gjort i helgen?

Innehåll

Varför undervisar vi i skolan om hur texter skrivs?

Lär känna genrefamiljen!

För att kunna skriva olika texter, krävs kunskap om vad som skiljer en text från en annan. När du lär dig att använda strukturen för en viss text, vad som gör just den texten speciell, utvecklar du din förmåga att göra dig förstådd. Detta är ett viktigt mål i skolan.

För att kunna få syn på vad som gör en viss sorts text speciell, vad som skiljer den från en annan texttyp, så plockar vi först tillsammans ner en text i små delar. Detta kallas för att analysera. Vi gör detta för att ta reda på vilka delar vi ska använda när vi själva ska skriva. Att lära sig analysera för olika syften är ett av skolans mål.

Vi kommer att upptäcka hur en viss sorts text är anpassad för att fungera på ett visst sätt. Samtidigt kommer vi att lära oss mer om hur språket är uppbyggt, hur meningar och olika satser fungerar. Att du lär dig om språk är ett viktigt mål.

Detta kommer du att lära dig!

Att skriva texter innebär att lära sig många olika saker!

Du kommer lära dig att känna igen olika typer av texter och att använda grundstrukturen för dessa i ditt skrivande.

Du kommer att lära dig att pussla med ord, dela upp meningar och använda detta för att kunna skapa texter som flyter fin fint! 

Du kommer att lära dig hur en berättande text är uppbyggd men även hur olika fakta texter fungerar.

Du kommer att kunna använda det du lärt dig för att anpassa ditt språk efter när, hur och till vem du skriver.

 

 

Så här kommer det att gå till

Lärandet sker fyra steg i taget!

När vi lär oss om en ny typ av text, kommer vi att gå igenom arbetet i fyra steg. Ibland stannar vi längre i stegning punkt, andra gånger kommer vi att snabbspola. Men tanken är att du alltid kommer att gå igenom dessa fyra faser. 

Först kommer vi att bygga upp vår kunskap

Tillsammans kommer vi samla på oss kunskaper i det ämne vi ska skriva om, hitta ett lämpligt ordförråd samt få förståelse för ämnesspecifika begrepp och uttryck. Då kommer vi att arbeta mycket tillsammans. I detta steg kanske du berättar för en kompis om något utifrån en tankekarta, ser på en film och antecknar nya ord eller sorterar olika texter. 

Därefter tittar vi på en modelltext och plockar isär den

Vi tittar närmre på hur en viss typ av text ser ut, vad som gör den speciell. I detta steg kommer ni att lära er om de olika delarna. Tillsammans diskuterar vi hur dessa delar fungerar och hur se kan hjälpa oss att skapa en viss typ av text. 

Sedan skriver vi en text tillsammans

Genom att ni och jag skriver en text gemensamt får ni mycket hjälp då ni för första gången använder er av ny kunskap. De nya begrepp och språkliga drag som vi gått igenom i steg två repeteras gemensamt i helklass eller mindre grupp. 

Tillsist skriver d en individuell text

I denna fas kan jag som lärare fortsätta att stötta dig med hjälp av vad du lärt dig i tidigare steg.

Bedömning och redovisning

Det finns två typer av bedömning

Jag skulle vilja att du skiljer på två olika former av bedömning. Å ena sidan kommer jag att göra bedömningar för att tala om för dig vad nästa steg blir i ditt arbete. Å andra sidan krävs en bedömning av ditt arbete som kan visa på vad du lärt dig och vad du nu kan i förhållande till de mål som skolan har satt upp.

Den första typen av bedömning får du löpande under lektioner och samtal mellan dig och mig. Hur du utvecklas beror alltså mycket på i vilken mån du är aktiv på lektionerna. 

Den andra typen av bedömning sker först när du skrivit rent din text och publicerat den i unikum under denna planering. Då, kommer jag att kunna ge dig återkoppling kring hur långt du nått i din utveckling mot A. Dina föräldrar kan också ta del av denna bedömning genom att de har tillgång till samma information som du och jag här på unikum. Förutom de texter du skriver kommer du även bedömas genom de uppgifter du gör i tummen upp. 

 

Uppgifter

 • Du vet väl att...

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva 4-6

Att skriva texter

E
C
A
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
begripligt innehåll
relativt tydligt innehåll
tydligt innehåll
Struktur
och
i huvudsak fungerande struktur
relativt väl fungerande struktur
väl fungerande struktur
Språklig variation
samt
viss språklig variation.
förhållandevis god språklig variation.
god språklig variation.

Språkliga normer

E
C
A
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet.
med god säkerhet.

Berättande texter

E
C
A
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
enkla gestaltande beskrivningar
utvecklade gestaltande beskrivningar
välutvecklade gestaltande beskrivningar
Handling
och
enkel handling.
utvecklad handling.
välutvecklad handling.

Text till bild, bild till text

E
C
A
Text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.