👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen - Kroppen - Normer och värden Ht 20

Skapad 2020-09-10 12:44 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Hur fungerar kroppen? Under hösten kommer vi arbeta med Kroppen som projekt. Förskolan arbetar med pedagogiskt årshjul, vilket innebär att nu under september och oktober står Normer och Värden i fokus. Vi kommer bland annat jobba med Stopp min kropp som handlar om barns integritet.

Innehåll

Normer och Värden

 

 

VAD o VARFÖR?

 

1a. SYFTE         

 

Genom observationer och intervjuer har vi uppmärksammat att barnen har intresse för dans, gymnastik och rörelse överlag. Därför har vi valt att jobba med kroppen som tema. Utifrån ämnesområdet Normer och värden vill vi fokusera på integritet och hur man är i olika sociala sammanhang. 

 

GENERATIV FRÅGA

Hur fungerar kroppen?

 

 

Övergripande mål

 

1b. MÅL ur Lpfö 18   

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla   

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 

Arbetslaget ska 

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

– samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

 

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

       

Barnen är intresserade av att leka tillsammans. De leker ofta rollekar och har fungerande lekkoder i mindre sammanhang. De vi ser är att de ibland behöver stöttning och vägledning i att kompromissa och släppa in fler i leken, även reda ut konflikter.  

 

 

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

 • Respekt
 • Omtanke

 

 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

 • Utveckla sin empatiska förmåga
 • Samspel
 • Lyssna och bli lyssnad på

 

 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

 • Samarbete
 • Stopp

         

 

 

 

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

 

 • Vi pedagoger försöker få barnen att lyssna på den som pratar      
 • Låter barnen få komma till tals 
 • Att vi som pedagoger är aktiva och stöttande i leken 
 • Undersökande och medforskande arbetssätt (stöttande/scaffolding) 
 • Aktiv kontakt med vårdnadshavare 

      

      

 

 

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

     

Vi har en god kunskap inom ämnesområdet. 

Utforska "Stopp! Min kropp!"-materialet 

 

 

 

 

2.                        UTVÄRDERING

 

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat?

2a. KRITERIER

 

Kriterier sätts upp genom att skriva ner dem i en matris och vi tittar på den med jämna mellanrum samt vid utvärderingen.

Vi har avstämningar och markerar i matrisen var barngruppen ligger. Vi kommer ha olika färger beroende på om gruppen ligger olika i fas då man har olika åldersspann på gruppen. 

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

 

Vi gör en en delutvärdering vid varje planeringstillfälle för att stämma av var vi är någonstans och vad vi behöver jobba mer med. Vi använder oss av matrisen vid delutvärderingarna och även vid slututvärderingen. 

 

 

 

 

3.                        AKTIVITETSPLAN

 

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

 

3a. STARTAKTIVITET

 

Vi tittar och lyssnar på Stopp Min kropp-sången i helgrupp.

Vi kommer även läsa böcker i smågrupper som har normer och värden som utgångspunkt, bland annat Kompisböckerna. 

 

 

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING 

 

 

Vi är uppmärksamma och lyhörda kring barnens tankar och idéer. Detta följs upp vid reflektionstillfällen och vid planeringstillfällena för vidare planering. 

 

 

 

 

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

3c. LÄRANDEMILJÖ

Vi vill skapa en miljö som stimulerar barnens samspel och som uppmuntrar barnen till att ta ansvar för sin omgivning. Vi kommer att arbeta i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi kommer vara ute mycket på gården och de olika närmiljöerna som finns.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18