Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde lek

Skapad 2020-09-10 14:53 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Förskola
Genom lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att arbeta med barnens förmåga till lek utifrån läroplanens mål.

Mål:

 • Att skapa stimulerande, planerade och pedagogiska lekmiljöer som är tillgängliga för alla barn.

Metod för uppföljning/utvärdering:

Nuläge

Observation

Skuta mall:

Fas 1:

Identifiera utvecklingsområde/målavvikelse:
Målavvikelsen bör ha sin grund i skolans styrdokument och försämrar möjligheterna att bedriva god undervisning.
Målavvikelsen bör vara sådan att den inte enkelt kan avhjälpas i den dagliga löpande verksamheten utan kräver en arbetsinsats utöver vad som är möjligt att genomföra i driftsorganisationen, det ska vara angeläget att finna en lösning.
.

 • Beskriv hur målavvikelsen tar sig uttryck i praktiken och vad som anges i styrdokumenten.
 • Redogör för motiven till att denna målavvikelse prioriteras i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Fas 2:

Samla information:
Samla så mycket information som möjligt om det aktuella utvecklingsområdet.

 • Beskriv kunskaper om och erfarenheter om det valda utvecklingsarbetet.
 • Beskriv den interna dokumentationen som finns tillgänglig.
 • Beskriv den information som kan utläsas från externa källor (Skolverket, forskning, SPSM m.m.).
 • Summera vad som kommit fram.
Fas 3:

Analysera och tolka:
Utifrån den information som samlats in om det aktuella utvecklingsområdet, bearbeta, analysera och tolka informationen för att skapa en ökad förståelse av tänkbara orsaker och möjliga sätt att utveckla fungerande lösningar på problemet. Sammanställ och redovisa resultatet.

 • Jämför för att hitta skillnader, mönster, tendenser och dra slutsatser om samband och orsaker.
 • Tolka och förklara för att försöka förstå vilka rimliga förklaringar som finns till resultatet.
 • Problematisera och kritiskt granska.

Fas 4:

Att testa i praktiken: 
Baserat på den information och den förståelse som analysen lett till, utforma en sån konkret handlingsplan som möjligt och genomför de åtgärder som är relevanta för en bättre måluppfyllelse.

 • Beskriv den planerade åtgärden och målet med denna.
 • Vilka deltar i utvecklingsinsatsen?
 • Beskriv detaljerat hur genomförandet ska gå till och gör en tidsplan.
 • Beskriv hur insatsen kommer följas upp.

Fas 5:

Uppföljning:
Följ upp resultatet och beskriv vad insatsen resulterat i och vilka lärdomar som kan dras av detta samt om det eventuellt finns kvar problem som behöver bearbetas ytterligare.

 • Beskriv de viktigaste erfarenheterna av utvecklingsinsatsen.
 • Beskriv de eventuellt kvarstående problem och tänkbara orsaker till detta.
 • Beskriv de viktigaste erfarenheterna att ta med sig för framtiden.
 • Beskriv på vilket sätt erfarenheterna kommer att spridas i organisationen.

Fas 6:

Sammanfatta resultat:

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: