Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKUtA- Lek

Skapad 2020-09-10 15:00 i Kristallen Hedemora
Förskola
SKUtA inom området lek och lekmiljöer

Innehåll

Hur skapar vi lekmiljöer som utvecklar barnens förmåga att delta i rollek?

Syfte:

Vi vill skapa lekmiljöer som utvecklar barnens förmåga att delta i rollek.

Mål:

 • Att barnen utvecklar lek från ensamlek till mer avancerad rollek tillsammans med andra.
 • Att barnen utvecklar förmåga till socialt samspel i lek, t ex turtagning, samförstånd och hänsynstagande.
 • Att skapa stimulerande, planerade och pedagogiska lekmiljöer med närvarande vuxna.

Metod för uppföljning/utvärdering:

SKUtA- mallen

 

 

Fas 1

 Identifiera målavvikelse (problem/utvecklingsområde)

 

Målavvikelsen bör ha sin grund i skolans styrdokument och försämrar möjligheterna att bedriva god undervisning.

Målavvikelsen bör vara sådan att den inte enkelt kan avhjälpas i den dagliga löpande verksamheten utan kräver en arbetsinsats utöver vad som är möjligt att genomföra i driftsorganisationen, det ska vara angeläget att finna en lösning.

 

ü Beskriv hur målavvikelsen (problemet) tar sig uttryck i praktiken och vad som anges i styrdokumenten.

 

ü Redogör för motiven till att denna målavvikelse prioriteras i kvalitetsutvecklingsarbetet.

 

Fas 2

 Samla information

 Samla så mycket information som möjligt om den aktuella avvikelsen.

       ü Beskriv era kunskaper om och erfarenheter av den valda målavvikelsen

       ü Beskriv den interna dokumentation som finns tillgänglig (som gäller den egna verksamheten) och vad det                     går all utläsa ur denna.

ü Beskriv den information som ni kan utläsa från externa källor (t ex Skolverket, Skolinspektionen,         Specialpedagogiska skolmyndigheten och forskningsrapporter)

      ü Summera vad ni vet och samla därefter in nödvändig kompletterande information för att kunna reda ut                        tänkbara orsaker till målavvikelsen (problemet)

 Fas 3

 Analysera och tolka

 Utifrån den information som samlats in om den aktuella avvikelsen, bearbeta, analyser och tolka informationen för att skapa en ökad förståelse av tänkbara orsaker och möjliga sätt att utveckla fungerande lösningar på problemet.

      ü Analysera information som samlats in i fas 2

      ü Sammanställ och redovisa resultatet.

      ü Vilken av den information vi har kan ge oss hjälp att förstå mera om tänkbara orsaker?

      ü Jämför för att hitta skillnader, mönster, tendenser och dra slutsatser om samband och orsaker (skillnader                         mellan grupper, flickor/pojkar, utveckling över tid, mm)

      ü Tolka och förklara för att försöka förstå vilka rimliga förklaringar som finns till resultatet. (vad har vi gjort eller                inte gjort som kan förklara resultatet, organisation, arbetssätt och arbetsformer, förhållningssätt,                                        förväntningar, lärandeklimat, mm som påverkat resultat och måluppfyllelse)

      ü Problematisera och kritiskt granska för att inte fastna i en förklaringsmodell. Frågor som kan vidga                                    perspektiven kan vara:

                   ·      Hur vet vi det?

·      Finns det andra förklaringar som vi inte har tänkt på?

                  ·      Vad vet vi inte?

Fas 4

 Att testa i praktiken

Baserat på den information och den förståelse som analysen lett till, utforma en så konkret handlingsplan som möjligt och genomföra de åtgärder som är relevanta för en bättre måluppfyllelse.

       ü Beskriv den planerade åtgärden och målet med denna

       ü Vilka deltar i utvecklingsinsatsen och vem är ledare?

       ü Beskriv så detaljerat som möjligt hur genomförandet ska gå till och gör en tidsplan.

      ü Beskriv hur insatsen kommer att följas upp.

      ü Utvecklingsarbetet behöver planeras in tidsmässigt, realistisk tidsplan behöver göras.

      ü Planera en handling

      ü Reflektera tillsammans hur ni ska göra närmast

      ü Genomför

      ü Träffas och reflektera kring vad som fungerat bättre och mindre bra samt varför det gjort det.

 

Trippellogg kan vara bra att använda som hjälpmedel:

 

Detta gjorde jag

Detta tänkte jag då eller omedelbart efter

Detta har jag lärt mig/tänkt på efter vår kollegiala reflektion

 

 

 

 

 

Fas 5

 Uppföljning

 Följa upp resultatet och beskriva vad insatsen resulterat i och vilka lärdomar som kan dras av detta samt om det eventuellt finns kvarvarande problem som behöver bearbetas ytterligare.

      ü Beskriv de viktigaste erfarenheterna av utvecklingsinsatsen.

      ü Beskriv eventuellt kvarstående problem och tänkbara orsaker till detta.

     ü Beskriv de viktigaste erfarenheterna att ta med sig för framtiden.

     ü Beskriv på vilket sätt erfarenheterna kommer att spridas i organisationen.

 

Fas 6

 Styrkedjerapport

 Sammanfatta resultatet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: