👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musslans Projekt 20/ 21 Promenad

Skapad 2020-09-11 07:23 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Här planerar vi för vårt tema / projekt om boken Promenad under läsåret ht 20/vt 21

Innehåll

 

Var är vi ?

Under 3 års tid har vi fortbildat oss i Läslyftets olika moduler och  fortsatt vårt arbete med böcker och högläsning utifrån en gemensam bok. Detta har gett positiva effekter på förskolan utifrån en fortbildningskultur, undervisningskultur och barnens förändrade kunnande. Vi har även arbetat tillsammans med biblioteket och kulturförvaltningen och kopplat estetiska lärprocesser och scenkonst till vårt projekt och de kommer vi arbeta vidare med.

Vi  fortsätter med detta arbetssättet och har efter en omröstning i arbetslagen valt boken   ”Promenad”. Vi  provar ett gemensam dokument för yngrebarnen  och ett för äldrebarnen. Detta gör vi för att hjälpas åt med gemensamma förväntade effekter och öka vårt kollegiala lärande tillsammans. 

Förförståelse inför projektet : 

Vi har i läslyftets texter fått ny kunskap om hur barnen tar till sig vår undervisning. Detta tar vi med oss nu och utgår ifrån de olika barnens erfarenhetsvärldar och att barn behöver ha både fakta (foto på olika hus) och fiktion (målade bilder på husen i boken) för att kunna expandera sitt lärande - faktion.

Följa upp resultat

Förutsättningar

Nulägesbeskrivning

 

 

 

 

Vart ska vi ?

Lpfö -18  och BUF :s språk och matematiska målbilder 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?

Språk : barnen har ökat sin begreppsliga förmåga , fått erfara att språkleka . Ökat sin nyfikenhet för flerspråkighet genom Polyglutt och TAKK kopplat till projektet, koppling mellan fiktion och fakta

 

Matematik: att barnen har fått ökad matematisk förmåga kopplat till kartor, orientering, rumsuppfattning, prepositioner, Fått begrepp för ordningstal , geometriska former och att jämföra likheter och olikheter.

 

Estetiska lärprocesser :att barnen har fått erfara estetik genom musik och skapande även digitalt . Fått kännedom om olika material och tekniker

 

NO: att barnen har fått en expanderad förståelse för naturvetenskapliga verb kopplat till rymden , hållbar utveckling, vatten, djur och natur

 

IKT :att barnen har fått erfara IKT genom green screen, provat på olika appar som t.ex Google Earth, Google Maps och skapa musik / filmer .

 

Vill vi skriva förväntade effekter utifrån de olika rummen ? 

Förförståelse :

Språk / matematik - barnen målar sina olika boende ,

tränar på olika hus begrepp ,

vi tränar på att förstå olika kartor

 

Ikt - vi använder oss av Google maps för att se digitala kartor

Vi använder Polyglutt och lyssnar på böcker om hus

 

Rosa huset Musik :

Matematik - träna på att höra takter,antal

Estetiska lär processer - uppleva olika material att göra instrument , dans

dans - rörelse

Språk : träna begrepp som är kopplat till musik , både på svenska och sitt hemspråk ( Randa ) TAKK

Ikt - spela in musik , lyssna tillsammans Göra digital musik ?

 

 

Gröna huset skog :

 

Språk / Matematik - få uppdrag - tex antal , färg, längd kopplat till skogen / utemiljön

Naturvetenskap - lära sig fakta om djur och växter

 

Ikt - koppla till Polyglutt ex ekorre, göra sin egna bokhylla kopplat till temat

 

Esteiska lärprocesser - måla ute , göra konst tillsammans

 

Matematik : Ord ningstal, geometriska former, lägesord. färger, jämföra, förstå kartor (symboler)

Språk: rimord, begrepp kopplade till hus eller de olika husens innehåll både på svenska, TAKK och de olika modersmålen.

no: hållbar utvecking, återvinning och sortering, utökad förståelse kopplad till djur, natur, vatten, rymnden.

estetik: dans, rytm, puls, olika musikstilar. Få kännedom om olika material och tekniker.

Ikt: Google Earth, green screen, poly glutt

 

 

 

 

Hur gör vi ?

 

Planera - skriv i reflektionsmallen i unikum 

Genomföra

Dokumentera undervisningen i lärlogg avdelning ( blogg ) lärlogg det enskilda barnet

Förslag till lärloggstext - 

”Kalles förändrande kunnande”
Kalle hade i höstas kunskap om flera kroppsdelar på utsidan och nu har kunskap ökat med vad som finns inuti och vad kroppens olika delar har för funktion.

 

Vad behövs göras olika - differentiering -  lärmiljö  

Vi startar projektet i juni månad med att ställa fram ett hus med en bild på bokens framsida med texten Vem bor här? i tamburen. Vi har även skrivit ner barnens tankar om vad projektet kan handla om. Vi vill att barnen ska bli nyfikna på vad det är vi ska arbeta med under nästa läsår.

Augusti
Vi har hängt upp bilder på de olika husen ovanför våra matbord för att skapa ett samtal tillsammans med barnen kring projektet. På varje bilds baksida står det färg, siffra och ordningstal även på TAKK för att få alla barn inkluderade. Barnen har ritat av ett valfritt hus ur boken där de använde sig av olika pennor och linjaler. Vi samtalar om de olika husens utseende, färger, former och ordningstal. Barnen berättar sina tankar och reflektioner om vem som bor i huset. Teckningarna är uppsatta på vår vägg i lekhallen.

 

September
Vi presenterar boken närmre för barnen genom att ha en kick-off. Barnen får starta promenaden genom att gå igenom en portal på neregården för att en nyfikenhet ska skapas. Barnen delas upp i mindre grupper där de får en karta som hjälp att leta upp lådor som innehåller varje hus rekvisita. Pedagoger och barn samtalar om vem som bor i varje hus och vad som kan gömma sig i lådorna. Vid varje låda får barnen lyssna på boken Promenad.

Barnen får med hjälp av en pedagog titta på en karta över Halmstad samt google maps var man bor för att exempelvis få ett perspektiv över vart i Halmstad man bor, är det nära eller långt bort från förskolan? etc. Sedan får barnen rita sitt egna hus med hjälp av pennor och linjal. Dessa teckningar sitter runt om kartan över Halmstad i plommonrummet.


Oktober

Barnen har utifrån boken fått måla både Glitter-Kenneth och Dykar-Berits hus i större format. Dessa målningar har satts upp i respektive karaktärs rum. Barnen har sedan fått berätta vad som kan koppla ihop med varje karaktär så som Dykar-Berit, hav, fiskar etc. 

Vi har fortsatt att jobba vidare med husen. Barnen har fått konstruera och designa sitt egna hus av mjölkkartonger och målarfärg och de har även fått se sitt hus på Google Maps som stöd i processen. Man har samtalat med barnen om huset man bor i är lågt eller högt, hur många våningar finns det? I varje hus sitter även en bild på respektive barn. 

November

Vi har börjat designa och tillverka instrument som ska tillhöra Glitter-Kennets rum och musiklåda. Vi har satt upp bilder med begrepp, begrepp på olika språk och TAKK som sitter på väggen jämte varje hus för att inkludera alla barnen. Barnen har även fått tillverka bläckfiskar som hänger i Dykar-Berits rum och fortsatt samtala om vad som finns i havet och dekorerat hennes hus med sjögräs, fiskar etc. 

Barnen har fortsatt att rita sina egna hus som sitter runt om kartan över Halmstad. Vi har börjat samtala om hur många det är som bor i sitt hus och målat sina familjemedlemmar. 

 

VT- 21  ( pga pandemin och paviljongens avveckling har våra planeringar och reflektioner varit färre )

 

Vid alla karaktärernas hus har vi förstärkt med bildstöd och TAKK olika begrepp som hör till karaktären.  

 Djur - Jenny har flyttat in och vi laddade med en djurlåda och doktorslådan kom fram , det var många  djur som behövde gå till veterinären.

Vi satte upp hela promenadsagan på väggen för att barnen skulle kunna samtal om sagan själva.

 

Vi har fortsatt att forska lite om hajar och läst / lyssnat på (Polyglutt )fakta böcker om olika djur i havet .

 

 Glitter-Kennet har varit med på sångstunder , spelat på instrumenten 

 

Vi introducerade och tillverkade Rymd -Elmers hus . Barnen visade på stort intresse för solsystemet och alla har fått vara med och tillverka planeter i olika storlekar . Vi har tillverkat brevlådor 1 till Rymd Elmer och 1 till Dykar Berit  där barnen kunna skriva frågor och få uppdrag. Vi har läst / lyssnat på ( Polyglutt ) i olika faktaböcker om rymden .

En del av barnen  fick i uppdrag att måla rymdvarelser och alla barnen har fått möjlighet att skapa en raket som har hängts upp bland planeterna.  För att få mer kunskaper om rymden har vi tittat på" Vims i rymden" på UR.

Vårt projekt hade olika stationer på Förskolans dag - Bingo med Djur- Jenny , Disco med Glitter- Kennet och fiskedamm med Dykar- Berit 

SopGunilla har flyttat in i ateljen  och vi har under de sista  2 veckorna arbetat med Håll Sverige Rent och källsorterat med sopsamlarmonsterna.

 

 

Hur blev det ?

 

Hur har  vi uppnått våra mål och förväntade effekter ?

Vilka förväntningar ser vi och vad hade vi förväntat oss?

Vad vill vi behålla och fortsätta att utveckla ?

Språk:

 • Barnen har ökat sin begreppsliga förmåga kopplat till projektet, ex olika instrument, rymden, natur både verbalt, genom takk samt bildstöd.
 • Barnen har fått erfara att språkleka genom rim och ramsor.
 • Ökat sin nyfikenhet för flerspråkighet genom Polyglutt och TAKK kopplat till projektet, koppling mellan fiktion och fakta. Barnen har ökat sitt intresse för språk. Pga omständigheterna tar vi med oss TAKK kopplat projekt nästa läsår.
 • Vi har inte uppnått vårt mål i flerspråkighet genom polyglutt och TAKK, som vi tänkt.
 • Vi behöver förbättra och utveckla vårt arbete kring flerspråkighet 

Matematik:

 • Barnen har fått ökad matematisk förmåga kopplat till kartor, orientering, rumsuppfattning, prepositioner
 • Barnen har fått upp en nyfikenhet för ordningstal och nedräkning och geometriska former

Estetiska lärprocesser:

 • Barnen har fått erfara estetik genom musik och skapande, även digitalt (detta mål tar vi med oss till nästa termin, speciellt sång och skapande digitalt.
 • Barnen har fått kännedom om olika material och tekniker.

NO

 • Barnen har fått ett expanderat kunnande om rymden (ex raketer, planeter, stjärnor, astronauter).
 • Genom vår riktade undervisning i hållbar utveckling har barnen blivit uppmärksamma på skräp i naturen och vikten av att inte skräpa ner för djuren och naturens skull.
 • Att få uppleva med alla sinnen i naturen skapar intresse och barnen blir måna om att värna om naturen.
 •  Barnen har visat på nyfikenhet och expanderat sitt kunnande kring Hållbar utveckling, återvinning 

IKT: 

 • Barnen har visat ett ökat intresse för kartor och husbyggen utifrån vår undervisning genom Google Earth
 • Fått utökad kunskap om exempelvis havet och rymden genom böcker på polyglutt.
 • Målet att arbeta med greenscreen får stå kvar till nästa år.

Sammanfattning äldre barn:

 

 • Varierad undervisning,  digitalt, lekar, skapande.
 • Vi behöver bli bättre på flerspråkighet.
 • Positivt: många olika teman att grotta ner sig i, karaktärerna fångade barnen.
 • Negativt: boken var för bred, det blev spretigt. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18