Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Ht 2020 Humlan Blomsterängen

Skapad 2020-09-11 08:38 i 014601 Förskolan Blomsterängen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

Innehåll:

 

 1.Nulägesbeskrivning.

 

Utgå från de övergripande målen i utbildningsplanen/enhetsmålen.

 

-Vad är barnen upptagna med?

 

-Vad ser vi inte idag?

 

 

 

På avdelningen Humlan har vi 15 barn (18) mellan 3-5 år. Vi har börjat terminen med att skola in nya barn på vår avdelning. Augusti och september kommer vi att ha som en smekmånadsperiod där vi lägger vikten av att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger och lära känna de andra barnen på avdelningen. Vi arbetar med olika gruppstärkande lekar och ha gemensamma samlingar nu i början och senare delade samlingar efter deras behov. Vi ska ha roligt tillsammans!

 

Vi kommer att göra observationer av barnens val av aktiviteter och intressen och ut efter det hitta gemensamma projekt som vi kan arbeta med under hösten. Just nu visar våra barn intresse för allt från lego, spela spel, pussel, rita, leka med bilar, leka affär, hoppa hopprep, spela fotboll, cykla m.m.

 

 

 

Verksamheten i höst kommer att i första hand bedrivas ute. Alla våra barn deltar i uteaktiviteter varje dag.  Vi erbjuder våra barn olika aktiviteter och material s.s vatten o sandlek, bollsporter, balansgång, skapande med färger o lera, böcker, pyssel, konstruktionsmaterial mm. Vi går promenader och besöker parker i vårt närområde. Vi uppmuntrar barnen att röra på sig och betonar vikten av kost och hälsa. Våra 5-åringar kommer att delta i El-sistema och idrottslekis nu i oktober.

 

 

 

Det vi ser idag är att barnens språkkunskaper är varierande, ytterst få har ett rikt utvecklat språk. Många barn har ett stort behov av stöd i sin språkutveckling och därför kommer vi att arbeta med olika former av språkstärkande aktiviteter så som. sagoläsning i mindre grupper, sagoträdet för 5-åringarna, Projektsagor (Alfons Åberg) Sång, rim och ramsor, spel, bildstöd och TAKK.

 

I vårt sagoprojekt kommer våra barn att få uttrycka sig genom bildskapande, teater, sagor m.m.

 

 

 

 

 

Inom området barns inflytande och kan påverka sin förskole vardag så kommer vi fortsätta med arbetat med hur man är en bra kompis, samt i den mån det går välja sina egna aktiviteter. Barnen får reflektera, argumentera och uttrycka sina åsikter i samlingarna och efter behov. Vi lyfter vikten av att kunna säga Nej och förlåta.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

 

 

 Vi vill utveckla barnens ordförråd så att de får ett rikt och nyanserat svenska språk. exempelvis ge/lära synonymer, kunna uttrycka sig och kommunicera, samt att barnen fortsätter utveckla sin förståelse kring återberättande av sagor och återge händelser.  I dagsläget vet vi inte hur hösten kommer att se ut men vår förhoppning är att vi ska kunna besöka biblioteket i mindre grupper och även använda oss av förskolans egna bibliotek för att utveckla sagoläsningen. Vi kommer att arbeta x-tra med språkträning med två barn åt gången för att de ska utveckla sitt svenska språk och komma igång med talet.

 

  Vi vill utmana alla barn i deras matematiska tänkande genom att vi fortsätter arbeta med både analog och digital programmering. Målet är att de ska lära sig att förstå och utveckla en förståelse för detta.

 

 Inom matematiken vill vi att barnen ska öka sin förståelse för form, antal, mängd o volym, mm. Vi kommer att arbeta med det i små projektgrupper. Målet på sikt är att de får grundläggande kunskaper i ämnet.

 

 Inom naturvetenskap kommer att arbeta med de fyra elementen, förslagsvis vatten . Vi kommer att fortsätta utmana barnen i sin reflektion och resonemang kring växter, djur samt årstider och hållbarhet. I teknik kommer vi att arbeta med experiment så att barnen få en ökad förståelse för kemiska fenomen.  Barnen kommer att fortsätta med dansamatte för att bl.a utveckla kropp och rums uppfattningen. Lära sig att förstå och ta instruktioner.

 

.

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 

 

·       Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

  Vi erbjuder konkret material för barnens utforskande. Barnens motoriska kunskaper utmanas genom klättring, balansgång, bollsport och dans. Vi använder vår närmiljö i den pedagogiska verksamheten. 

 

·       Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 Vi erbjuder barnen konstruktionsmaterial, skapande med färg och form m.m. hemvrå/affär där barnen tränar sin kommunikativa förmåga, matematik och socialt sampel. Vi har en matematisk hörna med olika material som utvecklar deras matematiska förmågor.

 

Vi har också en språkhylla med olika former av material och spel som utvecklar deras språk samt barnlitteratur på olika platser på avdelningen kopplat till miljön på avdelningen.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Vi ska vara engagerande och medforskande tillsammans med barnen och ställer öppna frågor. Vi ska låta varje barn få den tid de behöver för sin utveckling. Vi ska ha ett medvetet språkbruk med ett rikt och nyanserat ordförråd. Vi ska också vara stöd i konflikter. 

 

Vi skaku bemöter varje barn med respekt och en trevlig ton.

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbild

 

 Vi kommer att arbeta med sagor (Alfons Åberg), sagoläsning, dansa matte, El-sistema, idrottslekis, sagoträdet, programmering, matematik och naturvetenskapliga fenomen/experiment. Aktiviteterna kommer att ske i projektgrupper och vid samlingstillfällen.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Vi filmar och fotar barnens aktiviteter samt diskuterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget. (reflektionsprotokoll). Uppföljning i arbetslaget   vecko /månadsvis. Barnintervjuer samt observationer.

 

 

  

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi behöver  kunskaper i digitala verktyg!

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: