Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förtydligande pedagogik för en tillgänglig lärmiljö - förskolan Solbacken, arena Konstruktören

Skapad 2020-09-11 09:50 i Pilotprojekt Förskola Unikum 2019 Umeå
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Tydliggörande pedagogik handlar om bland annat att utnyttja bildstöd och andra hjälpmedel för att hjälpa barnen förstå vad som ska ske, hur, när, var och varför.

Innehåll

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

 • "Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar." (Lpfö18)
 •  Att stärka barnens kommunikation, språk, självkänsla samt förmågor till att uttrycka sig och få förståelse.

Målkriterier (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

 • det ska vara synligt i vår verksamhet och lärmiljö att vi använder förtydligande pedagogik
 • barnen förstår vad som ska ske, hur , när, var och varför
 • barnen uttrycker sig och kommunicerar i sin vardag
 • vardagsituationer blir tydliga och bergripligt för alla barn
 • alla barn inkluderas och får möjlighet att lyckas

Syfte (varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

 •  att kunna kommunicera med bilder, visa våra aktiviteter, rutiner, med bilder kunna säga vad vi vill m.m. Med andra ord, kan vi också använda bildstöd för att förstärka det vi säger och som ett komplement till det talade ord, det kan ge barn både trygghet och känsla av sammanhang.

 

Metod (Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna?)

 • bildstöd på vår whiteboardtavla för dagens aktiviteter vid samling.
 • bilder på barnen med deras namn på för att barnen ska lära känna varandra och veta vem som är vem och vilka som tillhör vår barngrupp.
 • bordsplacering där varje barn har sin bild vid sin sittplats.
 • bilder på klädesplagg i hallen som är lämpliga för den årstid som vi befinner oss i.
 • valtavla med bildstöd för barn vid lämning
 • bildstöd för material och färgkodade rum, t.ex. röda rummet.
 • Städkort
 • bildstöd för källsortering
 • bildstöd för handtvätt och toalettbesök
 • takk - använda tecken som stöd
 • väntkort och väntalåda
 • använda en bjällra inför samling och byte av aktivitet samt i matsalen för dämpning av ljudnivån
 • Timglas 
 • transportkort för övergångar/byte av aktivitet
 • bildstöd för uteaktiviteter
 • bildstöd för matportion
 • ritprata

  

För personal:

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: