👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplanering ht 2020 vt 2021

Skapad 2020-09-11 10:25 i Tallbackens förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Kottens verksamhetsplan för ht 2020 och vt-21

Innehåll

 

Var är vi?

Vi skolar in 2 barn och från slutet av september är vår barngrupp fulltalig. 14 barn i åldrarna 1-3 år. Vi är delvis ett nytt arbetslag: ht 2020... 2 fskl 100% och 85%, 1 outbildad 100%, resurs fram till höstlovet fskl 50%. Vt 2021... 2 fskl 100% och 75%, 1 outbildad 100%, resurs 90% fram till sommaren.

 

Vart ska vi?   Hur gör vi?

Normer och värden (Förhållningssätt,  barnsyn och värdegrund.  Allas lika värde, demokrati, samspel, etik, empati och omsorg.)

Sträva efter att flera dagar i veckan ha en samlingsstund med sång, ramsor och lekar som ger barnen en gemensam, positiv upplevelse och som stärker samhörigheten i gruppen.

Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan och känna sig trygga. De ska känna att de ingår i en gemenskap.

Barnen ska också känna att vi vuxna tar konflikter på allvar och att de vid behov får stöd i sin konflikthantering.

Vi ska tänka utifrån Hållbar utveckling. Hjälpas åt att hålla rent, sopsortera, visa aktsamhet om våra saker. Vi vuxna föregår med gott exempel och plockar upp skräp ute, släcker lyset när vi lämnar ett rum, att inte slösa.

Sträva efter att ha utevistelse varje dag. Aktuell forskning visar att det stimulerar alla sinnena positivt och rörelsen stärker både inlärning och hälsan. På sikt ska det bidra till barns kognitiva utveckling och livslånga hälsa.

Uppmärksamma Barnkonventionens dag 20/11.  Traditionsgruppen lägger upp planer för hur.

Tematisk undervisning utifrån Kompisböckerna. Under vt har vi en dag i veckan avsatt för pedagogisk verksamhet utifrån Kompisböckerna.

I Unikum har vi en planering gjord utifrån vår arbetsplan som heter Trygghet, omsorg och samhörighet.

 

Plan mot kränkande behandling (Förhållningssätt, barnens inflytande, rutiner och åtgärder, diskriminering, kränkande behandling) 

Vi tar del av aktuell/vetenskaplig forskning.

Vi för kontinuerligt diskussioner runt vårt förhållningssätt och bemötande.

Vi är uppmärksamma på att miljön är trygg för alla barn på alla sätt.

Vi tar emot/möter barnen med hälsning och namn varje dag.

 

Utveckling och lärande (Förhållningssätt, pedagogisk miljö, daglig verksamhet, temainriktat arbetssätt, lekfullt arbetssätt, skapande, drama, musik, rörelse och övriga uttrycksformer, matematik, språk, naturvetenskap, teknik, bygg och konstruktion, IKT, hållbar utveckling, barn i behov av särskilt stöd)

Genom dokumentation och inventering av barnens intressen i början av terminen och när inskolningarna är klara, planera för arbetsmetod.

Att skapa möjlighet/utmana till språkutveckling. Sätta ord på/bekräfta olika känslor och upplevelser. synliggöra olika begrepp?

Mungymnastik. Läslyftet.
 Sätta ord på det de upplever, olika begrepp. Utforska olika naturvetenskapliga fenomen tillsammans. 
Använda oss så mycket som möjligt av TAKK (tecken som stöd)
Låna boklåda från biblioteket med böcker utifrån olika teman, t ex traditioner, vinter, familj, vänskap och utifrån det barnen visar intresse för.
 Erbjuda barnen att få prova flera olika tekniker för skapande. 

Genom IKT låta barnen ta del av den teknik som finns på förskolan. Olika språkutvecklande appar.  Appar där man skapar. Reflektera tillsammans med barnen med hjälp av iPad, kanon och filmat material. 

Vi kommer att jobba temainriktat med Kompisböckerna och får då möjlighet att implementera IKT.

Hösten:  En dag i veckan delar vi upp oss i mindre grupper och har pedagogisk aktivitet för att kunna möta alla barns behov och kunna utmana där dom är i sin utveckling. En dag i veckan går vi till skogen med en mindre grupp barn.

Våren: tisdag - pedagogisk dag med läroplansmål utifrån årshjulet.  Onsdag - pedagogisk dag med aktiviteter utifrån tema Kompisböckerna/värdegrund. Torsdag - pedagogisk dag med språkutvecklande aktiviteter (språkpåsar, språktågetlådor, mungymnastik, språkljud, boklåda från biblioteket)

 

Iordningställa den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen. 

Vi kommer att ha flera barn som inte sover. Istället får de en lugn stund för reflektion och ev lyssna till avslappnande musik. Avslappningsövningar typ yoga.  Bokläsning. 

 

Våra planeringar kommer att ligga i Unikum och följa Tallbackens årshjul. 


Barns inflytande (Relationer och samspel, förhållningssätt, demokrati, barnens delaktighet i verksamheten, pedagogisk miljö, )

Vi strävar efter att barnen ska få inflytande över sin vardag i förskolan genom att t ex ge alternativ, få välja. Vilken aktivitet de vill vara med på, vilken mat de vill smaka… Vi påbörjar ett försök med att använda oss av aktivitetsschema och bildstöd. Vi vuxna ska vara aktiva lyssnare och ge respons.Undvika ordet NEJ. Istället erbjuda alternativ. Eller som vid konflikter, avleda, visa på alternativ. Uppmuntra och utmana barnen till att prova, göra själv. Vi vuxna har ett positivt förhållningssätt "vad bra du kan!". Vi utmanar barnen, "hur gör man nu?", "kan du visa? 
Att försöka skapa lekmiljöer utifrån barnens intressen och utifrån den temabok vi jobbar med.

 

Förskola och hem (Relationer och samspel,  vårdnadshavares inflytande på verksamheten, förväntansdokument, utvecklingssamtal, föräldramöte, inskolning, intern överskolning)

Föräldraaktiv inskolning. P g a Covid19 så är det andra riktlinjer som gäller. En förälder får närvara. Vi begränsar tiden första dagarna.  När barnen har börjat knyta an till oss så lämnar föräldrarna och vi introducerar barnen till matsituationen och sova.

Informationsbrev ca 1 gång/månad.

Dokumentationer på avdelningen.  

Vi fortsätter använda oss av Unikum för att VH ska kunna följa vår verksamhet.

Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal 

Föräldramöte. Höstens möte blir en digital variant från vår rektor.

 

 

Hur blev det? 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18