👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen som lärmiljö

Skapad 2020-09-11 10:43 i Gläntans förskola Nordanstig
Projekt skogen
Förskola
Test

Innehåll

 Vart är vi?

Vi ser skogen som en extra lärmiljö, ett pedagogiskt rum för att ge möjlighet till utveckling och lärande utifrån barns intresse och läroplanen

Vart ska vi?

Vi har valt att utforska och lära i skogen en gång i veckan. Vårt mål är att barnen ska bli vän med skogen och tycka om skogen och i förlängningen vara rädd om den, hållbar Utveckling. Vi ser skogen som ytterligare en lärmiljö där vi bland annat får med hållbar utveckling, naturvetenskap, matematik, språk. Det blir också ett tillfälle för barnen att lära känna varandra och leka samspelslekar

Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av följande metoder:

1. Vi kommer att använda en handdocka ”Ugglis” som introducerar aktiviteterna i skogen. Aktiviteterna kommer till stor del att utgå från det barnen visat intresse för.

2. Vi kommer att använda digitala verktyg i skogen, både vi och barnen. 
3. Efter varje tillfälle i skogen kommer vi att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder och film.

4.Vad har vi utforskat? Vad har vi gett för möjlighet till lärande.?  Dokumentationen läggs ut i barnens egen personliga lärlogg. Bilderna vi tagit med lärplattan skriver vi ut och laminerar, dessa sätter vi upp på väggen i barnens höjd. Vi pedagoger lyssnar och dokumenterar vad som intresserar och planerar vidare utifrån barns intresse och lpfö 18

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18