Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken

Skapad 2020-09-11 13:16 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi har valt att arbeta med TAKK, tecken som stöd, för att ge alla barn tillgångtill andra uttrycksätt och för att utöka och komplettera barns tal och kommunikation.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen på Kaprifolen är en ny grupp som kommer från olika avdelningar. Vi har efter samtal och observationer sett att barnen är intresserade av tecken (TAKK, tecken som stöd). De lär sig fort och vill ofta lära sig nya tecken. När vi hade fjärilar på avdelningen letade vi upp tecken för de olika stadierna fjärilar går igenom under sin förvandling.  Vi kan se att arbeta med tecken som stöd kan vara till hjälp för barnen i behov av lite extra språkstöd att komma in i gruppen.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen ska få upptäcka att det finns andra sätt att uttrycka sig och kommunicera med kamrater och vuxna. 

Barnen ska stärkas i sin självkänsla att uttrycka sig och göra sig förstådda.

Barnen ska förstå att vi kan komplettera det talade språket med tecken 

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Barnens erfarenheter

Barnen har under sin tid på förskolan gått på olika avdelningar som i olika utsträckning arbetat med tecken. Några av barnen använder redan några tecken i vardagen för att kommunicera. Då behovet av tecken finns i gruppen och alla barnen är nya för varandra ser vi det som en styrka att ge barnen verktyg som de kan avvända i samspelet med varandra  

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att introducera nya tecken utefter barnens intressen och det vi arbetar med för stunden. Med hjälp av appar och internet kan vi med barnen leta upp nya tecken.

Vi kommer att introducera tecken som hjälper barnen i den dagliga kommunikationen  med att bland annat kunna uttrycka känslor och vad det är de vill göra.

Barn och vuxna kommer att välja egna persontecken som vi kan använda när vi pratar med varandra.    

Hur målet ska utvärderas

Genom observationer kan vi se hur barnen använder sig av tecken i vardagen.

Vi kommer under samlingar prata med barnen och kolla vilka tecken de kan.

Teoretisk bakgrund

TAKK (tecken som stöd) är ett typ av teckenspråk där man vill förstärka de betydelsebärande orden i en mening.  (Heister Trygg, 2004)

Achby poängterar att TAKK inte bara förstärker det talade språket det gör även att vi talar långsammare och tydligare eftersom vi tecknar samtidigt som vi talar. Detta hjälper baren i deras uttal då de lättare kan höra hur ett ord låter. Att teckna stödjer även de barnen som har talsvårigheter eller är sena i sin språkutveckling. Då det är lättare motoriskt att göra ett tecken för ett ord än att säga det. Detta hjälper barnet till ett rikare ordförråd och en möjlighet att uttrycka sig tills talet kommer igång. TAKK ska användas för att berika talet och hindrar inte barnen från att prata. Snarare tvärtom. 

Dokumentation

Vi kommer på Unikum dokumentera vad vi arbetar med och vilka tecken vi arbetar med både i avdelningens lärlogg och barnens individuella loggar.

Vi kommer att ha aktuella tecken och tecken vi använder dagligen finnas synliga på avdelningen så att barn och vuxna kan se vad vi använder just nu.

På planeringar kommer vi regelbundet reflektera och analysera kring arbetet med tecken för att på bästa sättet se vad som fungerar och vad vi skulle kunna förändra. Detta för att kunna hålla arbetet fräscht och aktuellt. 

Vi kommer att fortsätta samtala och observera vad barnen är intresserade av för att kunna planera arbetet utifrån där barnen befinner sig just nu.

Vi kommer vara lyhörda för att spontant kunna barnen att hitta de tecken de skulle vilja använda.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Genom den dagliga kontakten i hallen kommer vi kunna föra dialoger med vårdnadshavare om vad vi arbetar med. Vi även ta reda på hur mycket barnen använder sig av tecken hemma. Genom dokumentation både på Unikum och på avdelningen kan vårdnadshavarna ta del av arbetet.

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: