Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klätterträdet projekt 20/21 - Den hållbara människan

Skapad 2020-09-11 15:18 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
Den hållbara människan Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och sin omgivande miljö

Innehåll

Österåsens mål: Den hållbara människan Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själv, varandra och sin omgivande miljö

Läroplansområde; Omsorg, Utveckling och Lärande " Den hållbara människan."

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

 

Klätterträdets mål : Den hållbara människan

Uppmärksamma barnen på och värna om samspelet mellan oss människor och till vår natur.Samt skapa förutsättningar och väcka intresse för en hälsosam livsstil för sitt eget välbefinnande. 

Vi vill skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra. Vi vill ge alla möjlighet att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt. Vi vill lyfta och uppmärksamma alla barn i gruppen, så att alla får en positiv känsla av delaktighet, identitet och tillhörighet

 

Var är vi?

Vi har lagt fokus på att skapa sociala relationer ,så barnen och vi ska lära känna varandra och våra nya miljöer. Barngruppen bestod från början av ett stort antal barn från Gungan, 2 barn från Bollen och barn utifrån.På olika sätt har vi arbetat och arbetar dagligen för att skapa en gruppkänsla, både genom gruppaktiviteter som exempelvis,gemensamma sång och dans samlingar. Vi delar också in gruppen i olika mindre konstellationer under dagen för att alla ska lära känna alla och skapa trygghet i gruppen.

Vi har varit mycket utomhus pga Corona.I och med att vi varit ute mycket så har vi valt att flytta ut delar av vår verksamhet, bla så har vi introducerat Bamsegympa, för att visa på olika sätt att röra sig på/ rörelseglädje.Vi vill väcka intresset och förståelsen för att en 
hälsosam livsstil har stor betydelse för sitt eget välbefinnande 

När vi gått till skogen i olika grupp konstellationer och vid lek på gården så har vi märkt att barnen visat ett intresse för småkryp och andra djur.Vi vill Utveckla detta intresse och genom det göra barnen uppmärksamma på samspelet både mellan oss människor emellan och till vår natur 

 

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö.
Vi vill skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra. Vi vill ge alla möjlighet att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt. Vi vill lyfta och uppmärksamma alla barn i gruppen, så att alla får en positiv känsla av delaktighet, identitet och tillhörighet

 

Läroplansmål:

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.Utforskande,nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen” Lpfö-18

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomiskt , socialt som miljömässigt.Lpfö 18 Den hållbara människan

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill utveckla barnens förmåga att bry sig om varandra och sin omgivande miljö och värna om sitt eget välbefinnande.

 

Hur gör vi?Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi har ett tillåtande och lyhört arbetssätt.

Vi delar dagligen upp barnen i mindre och olika grupp konstellationer, för att skapa lugn, trygghet och möjlighet till samspel i mindre grupp

Vi skapar gruppaktiviteter för att stärka gruppkänslan

Vi tillför material som exempelvis litteratur som tar tillvara på och utvecklar deras intresse.

Vi använder oss av vår dagliga utevistelse för att visa på hur viktigt det är med utevistelse för vårt välmående.

Kontinuerliga skogsutflykter då vi tillsammans upptäcker och utforskar och gör barnen uppmärksamma på samspelet ,mellan oss och naturen och vikten av att vara rädda om vår natur

Vi fortsätter med våra gemensamma hälsoveckor där extra fokus riktat mot hälsa och välbefinnande 

( När vi inte är ute lika mycket pga Corona) Går vi till vår gymnastiksal regelbundet och erbjuder olika aktiviteter då barnen får känna och uppleva rörelseglädje, utmanas i att använda sin kropp och styrka.

Vi arbetar dagligen med att uppmuntra och vara förebilder och få barnen att känna rörelseglädje.            ( genom exempelvis mkt dans och musik både inne och utomhus)

 

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar genom unikum.
Genom att vi nu har fått en bildskärm så vill vi göra barnen delaktiga i dokumentationen och ge dem en möjlighet till att kunna reflektera.
Vi ska också dokumentera mer på väggarna för att barnen, vi pedagoger och vårdnadshavare ska bli delaktiga och skapa möjligheter för reflektion och synliggöra lärandet

Vems ansvar? 
Hela arbetslaget

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse? Eller vad stannar vi upp vid?

(konkret planering)
 

 Hur upplever vi det sociala samspelet i gruppen?( relationer? Stämning/känsla ?)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Likabehandlingsplanen -  arbetar vi med genus? Hur?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: