👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckans Projekt 20/ 21

Skapad 2020-09-14 08:24 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Här planerar vi för vårt tema / projekt om boken Promenad under läsåret ht 20/vt 21

Innehåll

 

Var är vi ?

Under 3 års tid har vi fortbildat oss i Läslyftets olika moduler och  fortsatt vårt arbete med böcker och högläsning utifrån en gemensam bok . Detta har gett positiva effekter på förskolan utifrån en fortbildningskultur , undervisningskultur och barnens förändrade kunnande . Vi har även arbetat tillsammans med biblioteket och kulturförvaltningen och kopplat estetiska lärprocesser och scenkonst till vårt projekt och de kommer vi arbeta vidare med .

Vi  fortsätter med detta arbetssättet och har efter en omröstning i arbetslagen valt boken   ” Promenad ” .Vi  provar ett gemensam dokument för yngrebarnen  och ett för äldrebarnen .Detta gör vi för att hjälpas åt med gemensamma förväntade effekter och öka vårt kollegiala lärande tillsammans . 

Förförståelse inför projektet : 

Vi har i läslyftets texter fått ny kunskap om hur barnen tar till sig vår undervisning . Detta tar vi med oss nu och utgår ifrån de olika barnens erfarenhetsvärldar och att barn behöver ha både fakta ( foto på olika hus ) och fiktion( målade bilder på husen i boken ) för att kunna expandera sitt lärande - faktion.

Följa upp resultat

Förutsättningar

Nulägesbeskrivning

 

 

 

 

Vart ska vi ?

Lpfö -18  och BUF :s språk och matematiska målbilder 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

 

 

Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?

 

 

Språk : barnen har ökat sin begreppsliga förmåga , fått erfara att språkleka . Ökat sin nyfikenhet för flerspråkighet genom Polyglutt och TAKK kopplat till projektet, koppling mellan fiktion och fakta

 

Matematik: att barnen har fått ökad matematisk förmåga kopplat till kartor, orientering, rumsuppfattning, prepositioner, Fått begrepp för ordningstal , geometriska former och att jämföra likheter och olikheter.

 

Estetiska lärprocesser :att barnen har fått erfara estetik genom musik och skapande även digitalt . Fått kännedom om olika material och tekniker

 

NO: att barnen har fått en expanderad förståelse för naturvetenskapliga verb kopplat till rymden , hållbar utveckling, vatten, djur och natur

 

IKT :att barnen har fått erfara IKT genom green screen, provat på olika appar som t.ex Google Earth, Google Maps och skapa musik / filmer .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi ?

 

Planera - skriv i reflektionsmallen i unikum 

Genomföra

Dokumentera undervisningen i lärlogg avdelning ( blogg ) lärlogg det enskilda barnet

Förslag till lärloggstext - 

”Kalles förändrande kunnande”
Kalle hade i höstas kunskap om flera kroppsdelar på utsidan och nu har kunskap ökat med vad som finns inuti och vad kroppens olika delar har för funktion.

 

Vad behövs göras olika - differentiering -  lärmiljö

Vi startar projektet (Juni-20) med att de olika husen har satts upp på väggen i ateljén med frågan Vem bor här? Vi vill skapa nyfikenhet och förväntan om vad som kommer att hända nästa läsår.

Augusti: För att utveckla barns resonemangsförmåga får varje barn rita och berätta om vem de tror bor i ett av husen eller i flera av husen. Barnen får använda tunna tuschpennor som artefakter. Vi samtalar om likheter/olikheter (färg, form, ordningstalet etc) på husen. Vi sätter upp teckningarna på en samlad vägg. Tanken är att vi återkommer till hus-ritandet längre fram under projektet för att se barnens förändrade kunnande.

September/Oktober: Vi samtalar och observerar barns tankar och kunskaper om hus, genom samtalsbilder vid matbordet. Barnen ska med hjälp av Google Maps (IKT) leta efter sina hus och rita av dem. Husen ska sedan placeras vid en Halmstad karta som sätts upp på väggen i lekrummet.

Kick off: Boken presenteras genom en promenad på neregården. Barnen får gå igenom en portal för att komma till en magisk värld. Med hjälp av en karta får barnen (i smågrupper) leta efter lådor som representerar varje hus. Exempel på frågor som kan ställas vid varje hus/låda. Vem tror ni bor här? Vad tycker hen om? Vad har hen i sitt hus? Boken läses under promenadens gång. 

Oktober-December:Utifrån FriluftsBerra undervisas barnen i naturkumskap bla promenad i skogen, samla naturmaterial, forska kring ekorren, igelkotten, stann och flyttfåglar. Göra om gröna rummet till Frilufts Berras hus.

Januari-Februari: Utifrån SopGunilla prata om återvinning, hållbar utveckling, återbruk, samla och sortera. Konstruera-uppfinna saker av material som vi annars hade kastat. Vi samlar barnens tankar kring GlitterKenneths rum och utifrån det skapa intresse för instrument och olika musikgenrer. Vi benämner olika instrument. Barnen får sedan rita ett instrument. De designar, konstruerar och målar ett valt instrument tex trumma, Xylofon, munspel, mikrofon och trumpet etc. 

Lärmiljö

Vi kommer utforma rummen utifrån karaktärerna i boken. Ett djur- och naturrum för Jenny och Frilufts-Berra, ett rymdrum för Rymd-Elmer och ett musikrum för Glitter-Kenneth. Dykar-Berits rum kan eventuellt vara i tvättrummet och Sop-Gunilla håller till i ateljén. 

Mars-April: Få fram Rymd-Elmer och Dykar-Berits hus. Rymd-Elmer i byggrummet. Vad är en astronaut, en planet, en stjärna, rymdraket etc. Dykar-Berit, prata om vad som finns i havet, olika fiskar, tång, snäckor, krabbor, maneter etc.

 

Maj: Avsluta projektet med en covidsäker utställning för vårdnadshavare. En rundvandring på avdelning och titta in i varje hus.

 

 

Hur blev det ?

 

 

Hur har  vi uppnått våra mål och förväntade effekter ?

Vilka förväntningar ser vi och vad hade vi förväntat oss?

Vad vill vi behålla och fortsätta att utveckla ?

Språk:

 • De äldre barnen har fått erfara att skapa poesi
 • Barnen har ökat sin begreppsliga förmåga kopplat till projektet, ex olika instrument, rymden, natur.
 • Barnen har fått erfara att språkleka genom rim och ramsor.
 • Ökat sin nyfikenhet för flerspråkighet genom Polyglutt och TAKK kopplat till projektet, koppling mellan fiktion och fakta. Barnen har ökat sitt intresse för språk. Pga omständigheterna tar vi med oss TAKK kopplat projekt nästa läsår.
 • vi har inte uppnått vårt mål i flerspråkighet genom polyglutt och TAKK, som vi tänkt.
 • vi behöver förbättra och utveckla vårt arbete kring flerspråkighet 

Matematik:

 • Barnen har fått ökad matematisk förmåga kopplat till kartor, orientering, rumsuppfattning, prepositioner
 • Barnen har fått upp en nyfikenhet för ordningstal och nedräkning
 • Barnen har fått en ökad kunskap om geometriska former och de använder dem i vardagliga situationer
 • Barnen har fått en erfarenhet kring likheter och olikheter

Estetiska lärprocesser:

 • Barnen har fått erfara estetik genom musik och skapande, även digitalt (detta mål tar vi med oss till nästa termin, speciellt sång och skapande digitalt.
 • Barnen har fått kännedom om olika material och tekniker.

NO

 • Barnen har fått ett expanderat kunnande om rymden (ex raketer, planeter, stjärnor, astronauter).
 • Genom vår riktade undervisning i hållbar utveckling har barnen blivit uppmärksamma på skräp i naturen och vikten av att inte skräpa ner för djuren och naturens skull.
 • Att få uppleva med alla sinnen i naturen skapar intresse och barnen blir måna om att värna om naturen.
 • begrepp kopplat till vatten och hav
 • flyta sjunka, ställa hypoteser
 • hållbar utveckling, återvinning (göra papper)

IKT: 

 • Barnen har visat ett ökat intresse för kartor och husbyggen utifrån vår undervisning genom Google Earth
 • Green screen skapade förundran och samtal kring digitalitet och verklighet, alla avdelningar har dock inte jobbat med detta
 • Barnen har varit på formjakt med CamQuest

 

varierad undervisning. Digitalt, lekar, skapande.

vi behöver bli bättre på flerspråkighet.

Positivt: många olika teman att grotta ner sig i, karaktärerna fångade barnen.
Negativt: boken var för bred, det blev spretigt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18