Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Delaktighet och inflytande

Skapad 2020-09-14 09:44 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Barnen får vara delaktiga i vår flytt till våra nya lokaler. Vara med och ha inflytande i deras lärmiljöer.

Innehåll

Syfte: Vi vill att barnen ska ha inflytande och delaktighet i vår flytt till nya lokaler. Att de är med på hela processen och är med när vi startar upp på nytt. 

Generativ fråga: Vad vill jag ha i våra nya lärmiljöer? 

 

Vart ska vi? (Mål/förmågor och vad ska barnen visa när vi arbetat med området)

Vi har valt att fokusera på dessa läroplansmål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation ”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem”

 

Kärnämnen/förmågor:

Självbild: att veta vem man är och vad man kan. Att lära känna sig själv tar hela livet - speglingen från andra ger viktiga bidrag.

Mentalisering: att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera med sig själv och känna utan att genast göra. Att tänka efter före, innan man gör något. 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi ska ha ett öppet klimat där allas åsikter är lika värda. Vi låter barnen vara delaktiga i alla beslut. 

Vetenskaplig grund:

Juul och Jensen (Ditt kompetenta barn, 2009)menar att arbetet för barns självkänsla bland annat handlar om att se och lyssna på barnet men även respektera och ta barnet på allvar. Detta är ett viktigt arbete för att barnet ska känna att det är värdefullt och betydelsefullt. Detta gör att barnet själv ser på sig som en betydelsefull och viktig människa. Vilket leder till att det är naturligt att vilja och våga uttrycka sig utifrån personliga uppfattningar. Med en god självkänsla får barnet goda förutsättningar till ett harmoniskt 

 

Hur gör vi? (Genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter

- Flyttveckan där barnens tankar lyfts upp.

- Bullerbynmöten där alla får möjlighet att få sin röst hörd. 

- Små arbetsgrupper som utvecklar våra lärmiljöer efter barngruppens behov. 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar barnens utveckling på grupp och individnivå i området på Unikum när vi ser att: 

 

Barnen är med och har tankar och åsikter.

Barnen tar ansvar för vår lärmiljö tex sorterar efter sig och är rädd om vår lärmiljö.

Barnen är aktiva under våra möten och kan uttrycka sina egna tankar och åsikter.  

Barnen visar förståelse för hur en demokratiskt process går till och följa de gemensamma besluten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: