👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjorven Ht 2020

Skapad 2020-09-14 10:14 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

NORMER OCH VÄRDEN

Respekt ,öppenhet ,solidaritet och ansvarstagande.

Utveckla förmåga att ta ansvar för miljön ute och inne i förskolan. Ta hänsyn till andra och ta ansvar för sina handlingar.

Barns Inflytande

Förmågan att uttrycka sig och påverka sin situation i vardagen.

Utveckla motorik, kropps uppfattning

Fungera enskild och i grupp

Nyfikenhet och leka och lära 

 

 Planerade insatser

I början av terminen mötte barnen en ny situation på avdelningen efter en lång sommar ledighet. Vi har flyttat till nya lokaler och ändrat arbetslag. Nya barn har börjat i gruppen. Gruppen måste få tid att lära känna varandra och skapa en vi känsla.

Jobba kontinuerligt med barnens trygghetskänsla och självständighet

 •  
 • Skapa spännande pedagogiska miljöer både ute och inne som ger  barnen möjlighet att välja aktivitet eller lekar-.
 • Arbeta konsekvent med självständighet: lära barnen att uttrycka sig ( språk utveckling), träna på på- och avklädning, blöjbyte ,matsituation.
 •  
 • Förväntade effekter 

    - Barnen blir trygga med dagliga rutiner, självständiga och vågar tar egna initiativ.

    - Språk utvecklas och barnen kan påverka sin vardag genom att säga vad de vill och inte vill( både till oss vuxna och sina kompisar).

    - Alla kommer gärna till Förskolan och går hem nöjda med dagen.
.

   Metodval

  - Tydliga miljöer där barnen vet vad som finns. 

  -Introducera nya miljöer för barnen. Vara inne i små grupper och leka in miljön.

  -Miljön ska vara anpassad så att material är lättillgängliga.

  -Barnen ska ta ansvar för att lämna tillbaka material när de lekt färdigt,och plocka undan

  - Erbjuda spännande och roliga aktiviteter dagligen

   -skapande

   - rörelse

   -sångsamlingar

   -observation och dokumentation

   - dela barnen i mindre grupper

  - mycket ute verksamhet

   

 

 

 

Uppgifter

 • Vi jobbar med grundfärger

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18