Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skaparnas mål 2020/21

Skapad 2020-09-14 10:48 i Äventyret ULNA Förskolor
Förskola
Med Nyfikenhet för vär(l)den I fantasin möter vi kunskap Vi utforskar världen tillsammans med Mamma Mu. I sagans värld kan allting hända och var vi hamnar får framtiden utvisa.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  •  Vi vill ge barnen möjlighet att bygga goda relationer. Alla barn och vi vuxna visar respekt och tar gemensamt ansvar för varandra och miljön. Förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Vi vill se att barnen visar empati och kamratskap, att de visar hänsyn och hjälper varandra, att de har respekt för allas lika värden. Vi vill ge barnen möjlighet att kunna ta ansvar för varandra och miljön.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i mindre grupper för att, i den lilla gruppen kan barnen lättare göra sig hörda, känna delaktighet och få inflytande.
• Barnen ges möjlighet att  sätter ord på känslor och att de får reflektera över dem med hjälp av tecken, bild, böcker och samtal. Vi låter litteraturen vara tillgänglig i våra olika miljöer.
• Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och bekräftar dem när de gjort något bra.
• Vi vill vara närvarande och delaktiga pedagoger ute och inne 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys

• Vi vill ge barnen en stimulerande och rolig utbildning som känns meningsfull och innehållsrik. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara. Vi vill stärker barnens tillit till sin egen förmåga.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
•  

Målkriterier

Det vi vill se:
•  Trygga och nyfikna, som känner "jag kan"
• Barn som vågar och vill delta i lek och lärande.
• Att barnen stannar kvar i leken och utvecklar den under längre tid.

• Lekar som utvecklas och förändras efter barnens fantasi och erfarenheter.

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i den lilla gruppen för att kunna möta barnet och utmana där det är.
• Vi skapar och utvecklar meningsfulla och utmanande lek och lärmiljöer tillsammans med barnen.
• Litteraturen är tillgänglig i alla våra miljöer.
• ………

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Barnen ska få möjlighet att lära genom alla sina sinnen. De ska få ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter och kunskaper. Barnen ska få ha inflytande över sin utbildning och få använda hela sin förmåga.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• Sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som tal, TAKK, bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Målkriterier

Det vi vill se:
• Barn som vågar och vill prova olika uttrycksformer och som stärks i sin tillit till sin egen förmåga.
• Barn som får utrymme för sin fantasi och genom det kan utveckla sin kreativitet.
• 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Vi arbetar i mindre grupper
• Vi arbetar projektinriktat som bygger på upplevelser, utforskande, fantasi och nyfikenhet
• Barnens intresse ska styra projektet.
• Synliggöra barnens läroprocess 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Barnen visar stort intresse för natur och miljö. Vi vill ge barnen förståelse för kretsloppet genom att arbeta vidare med hållbar utveckling.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att 

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att barnen dagligen är delaktiga i ansvaret i handlingar som att plocka skräp, återvinna och undvika matsvinn. 
• ……….
• ………..

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Arbeta i smågrupper
• Vi involverar barnen i vardagliga sysslor som att källsortera, plocka skräp och utmana till att undvika matsvinn.
• Vi uppmanar om att vara aktsamma om våra saker på förskolan och det vi möter i naturen.
• Vi återanvänder material, skapar och bygger nytt både ute och inne.

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • Vi vill lyfta barnens förmåga  att uttrycka sig så de kan känna sig delaktiga och ha inflytande i sin utbildning.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att barnen vågar säga sin egen åsikt.
• Att barnen kan påverka sitt projekt och sin dag.
• Att barnen får förståelse för vad inflytande innebär

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Åsikter respekteras av kamrater och pedagoger
• Påvisa att deras åsikt kan påverka sin situation.

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

  • ……………..

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• …………….
• …………….

Målkriterier

Det vi vill se:
• ………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• ……….
• ……….
• ………
• ………

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: