Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod- Apelsinen

Skapad 2020-09-14 12:57 i 213041 Förskolan Citrusgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Språk och kommunikation 

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att samtala och reflektera över vad de gjort

 

Innehåll:

Hur:

Vi läser böcker ur fysiska böcker och Polyglutt när vi kan vara inne, annars planerar vi mycket att vara ute.

Vi utgår från sommaruppdraget som är en bok. Barnen tar med sig en bok och berättar om den i våra smågrupper. Vi dokumenterar tillsammans med barnet. Vi använder oss av appen Pic Collage och låter barnen prova på olika metoder utifrån appen. 

Vi delar upp barnen i två/tre grupper och läser sagor för dem efter maten. 

Kommunikation mellan pedagoger och barn samt barn och barn. Vi är övertydliga och benämner olika saker för barnen så att de får bada i ord. Vi utgår från barnkonventionen. 

Konflikthantering är ett stort arbete som vi gör. Värdegrunden där vi måste anpassa oss till andra människor och värna om varandra. Vi arbetar utifrån barnkonventionen och är noga med att barnen får uttrycka sig både verbalt och i praktiken.

Gården har fått ett lyft där barnens möjligheter till möten med varandra i olika, nya miljöer ger ett nytt språk och en gemenskap med varandra och möjligheter till fantasi och lek, lärande och utveckling.

Material som lego, skapande material och annat tar vi ut.

Vi är engagerade i det barnen gör och är lyssnande i när vi ska vara med i dialogen med dem och när de ska få utveckla sitt utforskande på egen hand. Många vill gärna berätta vad de ser och vad de tycker om att göra. 

Vi använder oss av YouTube och google för att forska i det barnen är intresserade av.

Vi låter barnen berätta, rita och skriva och vi utmanar dem i deras berättande att vidareutveckla sina tankar och sin kommunikation med oss.

Vi lyssnar på barnen. Vi tar barnens tankar och hypoteser på allvar.

undersökning av det valda spåret: språk, kommunikation, teater, rörelse, dans, sång, musik, teckna, måla mm. Vi kan göra egna böcker mm. Vi kommer erbjuda dem att få skriva.

I små grupper får barnen möjlighet till samtal. Lunchen är ett tillfälle där vi kan samtala med varandra. Vi ser till att alla får talutrymme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: