👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottens projekt/tema2020/2021 Rörelselek 2

Skapad 2020-09-14 13:11 i Hasslerörs förskola Mariestad
Förskola
Kotten Målformulering 2020/2021: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans.

Innehåll

Hassle förskola 20/21

Målformulering: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte.
 
Läroplansområde;

Omsorg, utveckling och lärande

Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Lpfö s.10)

Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer. (Lpfö s.11)

 

Målformulering: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans.

 

 

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Arbetat under året med leken.

 

Vi har fått påfyllning teori om leken, litteratur, föreläsningar. Vi har haft veckoreflektioner i arbetslaget under handledning av Cecilia

 

 

Vi har förändrat miljöer efter barnens intressen, tillfört rekvisita, utgått från Lpfö

 

 

Vi har tagit tillvara de lekstarka barnen.

 

Vi har fått föräldrar delaktiga i projekt

 

Vi har delat barnen i mindre grupper framgångsrikt. Barnen blivit tryggare i det lilla sammanhanget vilket lett till att

de blev tryggare i den större gruppen.

 

Pedagogerna har varit närvarande i barnens lek för att kunna följa vad som fångat barnens intressen och kunnat tillföra nytt material.

 

Pedagogerna är förebilder och delaktiga i leken.

 

Vi har gett tillbaka till barnen genom att projicera bilder för barnen att reflektera kring

 

 

Vi har svårjobbade miljöer/lokaler.

 

 

Vi har arbetat utomhus i större utsträckning under Coronapandemin och tycker inte vi erbjuder barnen likvärdiga undervisningsmiljöer som inne.

 

 På grund av Coronapandemin  har förhållandena sett annolunda ut med personalbrist och fortfarande stort barnantal, så har vi ej kunnat dela upp oss lika mycket.

 

 

 

 

 

Vi ska se till att varje barn får förutsättningar att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

 

Vi ska verka för en god tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

 

Vi ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.Vi vill satsa mer på utemiljöer för att skapa mera samspel och möten mellan barnen genom deras lek och erbjuda och skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte.

Varje avdelning gör en pedagogisk planering anpassad efter aktuell barngrupp.

 

 

Vi utgår från var barnen befinner sig i sin proximala utvecklingszon.

 

 

Vi pedagoger Involverar barnen i skapandet av de fysiska miljöerna för att göra dem delaktiga.

 

 

 

Vi pedagoger Introducera miljöerna för barnen

 

Vi pedagoger delar upp oss och är mer närvarande i barnens lek ute som inne.

 

Vi vill hålla mer ordning på utemiljön, städa och rensa förråd.

 

Vi vill fortsätta jobba aktivt på våra miljöer inne/ute och låta dem inspireras och utgå från barnens intresse och förändra miljöerna efter vad vi arbetar med i projekt och tema.

 

 

 

Kotten projekt/tema 20/21

 

Målformulering Kotten: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans. Vi vill fortsätta utmana barnens lek och rörelsebehov inne och ute på ett varierat sätt.

Hela huset: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans.

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Vi har sett ett stort rörelsebehov och glädje i att röra sig hos barnen.

Barnen är i en upptäckarfas och vill  prova olika lekmaterial:cykla, rutschkana, bollar, sandlåda.

Vi vill utmana inspirera och erbjuda barnen att upptäcka och erfara ny aktiviteter ute.

Vi vill utveckla barnens lärandet ute.

Hur får vi med läroplansmålen ute i våra miljöer ute och inne?

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Barnen ska få uppleva rörelseglädje tillsammans och inspirera varandra. Vi pedagoger är viktiga är förebilder och inspirerar och få med barnen till rörelseglädje. Vi är medvetna kring vad vi gör i rörelse tex i gymnastikhallen för att erbjuda ett varierad undervisning.

Vi pedagoger ska se till att varje barn får förutsättningar att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

 Vi pedagoger ska verka för en god tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

 

Vi pedagoger ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

 

Vi pedagoger vill satsa mer på utemiljöer för att skapa mera samspel och möten mellan barnen genom deras lek och erbjuda och skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt s

Vilka mål från Lpfö ska vi arbeta med?

Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Lpfö s.10)

Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer. (Lpfö s.11)

 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vi fortsätter att utveckla våra miljöer inne och ute med ett tydligt syfte.

 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vill utveckla samspel och samarbete hos barnen.

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi organiserar oss och planerar upp arbetet.

Vi delar in oss i mindre grupper och har grupper under olika dagar spontant eller planerat.

Vi har gympa på tisdagar och funderar att gå med de äldsta barnen i början.

Vi planerar att göra en kväll att fixa saker på gården.

Vi är aktiva och introducerar och erbjuder olika lekmaterial inne och ute tex dockvrås material

Vi ser över materialet. Vad erbjuder vi? Vi gör det tydligt för barnen genom att tex sätta upp bilder. Vi vill erbjuda ett en mångfald och varierade lekmiljöer, så det blir ett smörgåsbord.

Vi är närvarande och med i barnens lek för att stötta och utmana dem eller tillföra nya material till leken inne och ute.

Utnyttja stora gården och skolgården för att prova miljöer.

Vi ge de äldre barnen mer utmaningar.

Byter miljöer och går utan förskolan.

Ge barnen förutsättningar till att kunna samspela och samarbeta. göra olika saker beroende på ålder.

Vi tar mer ansvar för den lilla gården.

Vi utgår från barnens intressen, behov och ålder när vi tänker miljöer och utmanar dem därifrån.

 

 

Hur dokumenterar vi?

Genom unikum och veckoreflektioner.

Vems ansvar? 

Alla i arbetslaget.